Administration
Mødereferater bestyrelsen

 

 

 

AB Turegården

Bestyrelsesmøde mandag 5. december 2005

 

I Kapstaden 20.00-22.00

 

Deltagere (bestyrelsen):

 

Remy, Olmo, Leo, Lone, Erik, Lisbeth og Jens B.   

 

Samt i starten af mødet Ole Arnfred.

____________________________________________________

 

Dagsorden:

 

1. Godkende referat

 

2. Godkende dagsorden

 

3. Nyt fra adm. /fmd. /udvalg

 

4. Projekter – istandsættelse og facaderenovering status 2005

 

5. Beboerhenvendelser

 

6. Erhvervslejemål

 

7. Eventuelt

____________________________________________________

 

 

Referat

 

Ad 1: Referatet blev godkendt

 

Ad 2: Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad 3: Ole Arnfred og Remy informerede kort om status mht. bredbånd, telefoni mv. Danske Bredbånd har afgivet et tilbud til foreningen, som er blevet gennemgået d.d. sammen med Jens B. og Frede Tellefsen. Det er derefter aftalen, at Ole og Remy sammen med Frede mødes med repræsentanter fra Dansk Bredbånd den 6.12 for at forsøge at forhandle en for foreningen god aftale i hus.

 

Ole A. informerede derudover bestyrelsen om en række forestående opgaver i 2006. Varmemålerne i foreningen skal udskiftes i løbet af foråret 2006. Foreningen/bestyrelsen skal i forlængelse af en eventuel aftale med Dansk Bredbånd undersøge mulighederne for en god/fornuftig udskiftning af de eksisterende dørtelefonanlæg i foreningen. Ole opfordrede derudover den nye bestyrelse til på et tidspunkt at undersøge mulighederne for at forbedre udluftningen/ventilationen i Kapstaden.       

 

Det blev besluttet at dem der i fremtiden er interesserede i at have en nøgle til foreningens brusebad inden længe og senest når det administrative/praktiske er på plads skal betale en fast pris pr. måned. (Pt. 100,-) over huslejen. Bestyrelsen vil derfor undersøge hvor mange der pt. bruger badeværelset og hvor mange der pt. har en nøgle til badet.

 

Henning Andersen (Schacksgade 9) som har designet og udviklet foreningens hjemmeside, har overdraget rettigheder til foreningen. Bestyrelsen vil herefter fremover opdatere og vedligeholde siden.

 

Ad 4: Erik Madsen gav en kort status på den store facaderenovering og de i den forbindelse forestående opgaver i 2006. Vintervejret og de tiltagende kuldegrader har umuliggjort yderligere arbejde på facaden denne vinter. Det er dog stadig planen, at vi når at få lavet facaderne i Nansensgade i løbet af foråret og sensommeren 2006.

 

De planlagde renoveringsopgaver på facaderne i Schacksgade 7, 9 og 11 er blevet gennemført uden de store problemer. Stilladset nåede som forventet lige rundt om hjørnet af Schacksgade/Nansensgade.  Der er dog desværre mht. selve malingen af facaden små lokale områder/nye afskalninger, som skal udbedres/repareres i foråret, når det igen er varm nok til at fortsætte arbejdet med at male facaden.     

 

Ad 5: To af foreningens lejelejligheder trænger i et mindre omfang til renovering/istandsættes den ene lejlighed bl.a. med en nødvendig reparation af et råddent gulv.  Den samlede omkostning vurderes til at blive ca. 22.000,-.

 

Der er til bestyrelsen igen indkommet klager over en desværre meget støjende beboer i foreningen, som ikke overholder én i den forbindelse tidligere indgået aftale med bestyrelsen. Bestyrelsen tager klagen meget alvorligt og vil snarest følge op på sagen.

 

Der er indkommet en byggeansøgning fra en andelshaver til bestyrelsen. Tilladelserne er givet, men med det forbehold at Olmo og E. Madsen snarest vil vurdere de konkrete effekter af de skitserede ændringer.

 

Ad 6: Jens B. orienterede kort om den verserende sag med Kana Vin som gennem deres advokat bl.a. har klaget over deres aktuelle husleje. Kana Vin ønsker at opsige alle deres lejeaftaler og at finde en ny lejer der kan overtage forretningen. Det blev besluttet at Jens B. sammen med vores administrator skal forsøge at nå frem til en for begge parter fornuftig løsning. 

 

Ad 7: Erik Madsen foreslog at foreningen snarest bevilliger noget værktøj (en værktøjskasse til en samlet værdi af ca. 7000,-) til viceværten. Bestyrelsen besluttede enstemmigt at bevillige pengene til dette formål.    

 

_______________________________________

 

 

Referent: Jens Bødker  

 Last update:  12:46 20/01 2007