Administration
Mødereferater bestyrelsen

AB Turegården

Bestyrelsesmøde mandag 7. november 2005

 

 

I Kapstaden - efter den ekstraordinære generalforsamling

 

Deltagere (bestyrelsen):

 

Remy, Olmo, Leo, Lone, Erik og Jens B. (afbud fra Lisbeth og Jens) 

 

Samt andelsboligforeningens administrator Frede Tellefsen, vicevært Jørn Mortensen og tidligere formand Ole Arnfred.

 

____________________________________________________

 

Dagsorden:

 

1. Godkende dagsorden

 

2. Nyt fra adm. /fmd. /udvalg

 

3. Bestyrelsens arbejde 2005-2006

 

4. Beboerhenvendelser

 

5. Eventuelt

____________________________________________________

 

 

Referat

 

Ad 1: Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad 2: Under punkt 2 drøftede den nye bestyrelsen det forestående og kommende arbejde i bestyrelsen sammen med foreningens administrator Frede Tellefsen, den afgåede og således nu tidligere formand Ole Arnfred og den nyansatte vicevært Jørn Mortensen

(Jørn Mortensen er pr. 1.10.2005 blevet ansat som vicevært – 20 timer om ugen og primært med arbejdsopgaver og personlig træffetid om formiddagen)

 

Bestyrelsen drøftede kort den afholdte ekstraordinære generalforsamling og konstaterede kort, at alt var gået som forventet og at den nykonstituerede bestyrelse i den forbindelse havde haft en god lejlighed til at takke både Tove Petersen, Kim Petersen og Ole Arnfred for deres indsats i bestyrelsen.   

 

Under punkt 2 fremlagde og overleverede Ole Arnfred en række sager og opgaver der - som efter aftale med bestyrelsen - løbende afvikles i takt med bestyrelsens naturlige overtagelse af formandsarbejdet efter den struktur/model med gaderepræsentanter og opgaveansvarlige som bestyrelsen fremover vil fordele arbejdet efter.

Bestyrelsen drøftede kort:  

  

·         Tilbud om trappevask for et helt år – behandles på næste bestyrelsesmøde.

·         Tilbud om køb af en ekstra vaskemaskine – behandles på næste bestyrelsesmøde.

 

·         Tilbud om graffitibekæmpelse/afvaskning – behandles på næste bestyrelsesmøde.

 

·         Energimærket qua lovkrav om gennemgang af forenings årlige  energiforbrug mv. - oplysningerne/statistikken vil bestyrelsen forsøge at få lagt ud på hjemmesiden.

 

·         Erhvervslejemål – et antal lejere har ”næsten” opsagt deres erhvervslejemål herunder KANA Vin og Slagter Thrane.

 

·         En andelshaver i Schacksgade har søgt bestyrelsens om lov til at ansøge kommunen om at rive en ikke bærende væg ned i lejligheden.

 

·         Bestyrelsen har godkendt en ringeklokketype som kan opsættes hvis det ønskes. Typer kan bestilles hos Erik Madsen til en pris inkl. opsætning på i alt 600,-

 

Det blev besluttet, at bestyrelsen indkøber en ny printer, som fysisk placeres hos Olmo til brug for det kommende bestyrelsesarbejde, herunder primært til print af kontrakter og diverse materialer i forbindelse med sagsbehandlingen ved salg af forenings andelslejligheder (En opgave som Olmo fremover vil varetage for bestyrelsen).      

Under nyt fra udvalg fremlagde Ole og Remy på vegne af udvalget for forenings Internet og IP telefoni et udarbejdet spørgeskema, som de snarest vil omdele til alle andelshavere og lejere, for at få en bedre fornemmelse af behovene og den reelle opbakning til at igangsætte/investere i IP telefoni med DB (Danske Bredbånd) som leverandør i stedet for TDC. Spørgeskemaets resultater vil indgå i bestyrelsens overvejelser og eventuelle efterfølgende beslutninger mht. projektets næste faser - og kontakt til leverandøren Dansk Bredbånd. 

Turegårdens egen hjemmeside (designet og etableret af Henning Lykke Andersen i Schacksgade 9) skal flyttes fra den nuværende server til at anden hvorfra hjemmesiden fremover vil kunne udbygges og drives/opdaters.  Leo og Remy kontakter Henning for at få de relevante koder mv. 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 5. december kl. 20.00. Som en del af den nye struktur for bestyrelsesarbejdet vil bestyrelsen have åben kontortid for alle og være at træffe i Kapstaden mellem 19.00-20.00 den 5. december.   

_______________________________________

Referent: Jens Bødker  

 Last update:  12:46 20/01 2007