Administration
Mødereferater bestyrelsen

Referat: Bestyrelsesmøde A/B Turegården 2005

05.09.05

 

______________________________________________________________

 

 

1. Møde med kandidat til viceværtjobbet

 

Bestyrelsen har holdt en samtale med en potentiel ansøger til viceværtjobbet.

 

2. Godkende referat af møde på Frederikssundsvej 25.08.05

 

Godkendt  

 

3. Godkende dagsorden 

 

Godkendt

 

4. Budget

 

Budget drøftet vedrørende vedligeholdelse og istandsættelse af facader, faldstammer mm.

 

Den samlede lønudgift fastholdes men den fremtidige fordeling mellem formand, vicevært og eventuelt administrator fastlægges i forbindelse med konstitueringen af den nye bestyrelse og valg af ny formand.

  

5. Nyt fra adm. / fmd. / udvalg

 

Afholdt Gårdlaugsmøde, primært med gavlmaleriet på dagsorden. Afventer referat.

 

Markedet undersøges for Ip–tlf. Hjemmesidedomænet købes af beboer.

Invitation til leverandør af router for møde til afklaring om de forskellige muligheder for telefoni. 

 

Der er bestilt opslagstavler – de skulle komme den 13. september.

 

6. Beboerhenvendelser

 

En beboer har henvendt sig mht. støjgener fra jernporten i Nansensgade.

 

Jernporten i Nansensgade udskiftes med en ny jern- eller træport i forbindelse med - eller lige efter – den igangværende facaderenovering. Indtil da må vi henstille til at porten bruges minimalt således at der tages hensyn til beboerne indtil porten kan udskiftes.

 

Tilladelse til at ansøge myndighederne om ret til nedrivning af væg/mur i lejlighed gives til ansøgeren

 

7. Eventuelt

 

Der er stadig problemer med ting og sager der ophober sig de forkerte steder på lofter, trapper og afsatser – i særdeleshed i relation til trapperne skal de holdes fri for at minimere brandfaren.

 

Åben gård – fredag den 23. september fra 16-20.

 

Forberedelse til generalforsamling den 29. september 2005. Bestyrelsens mødes 1 time før generalforsamlingen.Last update:  12:46 20/01 2007