Administration
Mødereferater bestyrelsen

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

 

 

 

År 2005, mandag den 21. februar kl. 17.00 afholdtes bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Turegården.

 

Bestyrelsen var repræsenteret ved formand Ole Arnfred og bestyrelsesmedlemmerne Kim Parly Pedersen, Jens Bødker, Erik Madsen, Lone Mette Næs og suppleant Tove Petersen.

 

Ejendomsadministrationen var repræsenteret ved Frede Tellefsen.

 

Frede Tellefsen udleverede og gennemgik budget for perioden 01. juli 2004 til 31. januar 2005.

 

Det realiserede svarer nogenlunde til det budgetterede, idet Frede Tellefsen dog bemærkede, at den igangværende renovering bogføres på konto 60170 ligesom udgifter relateret til installation af bredbånd bogføres på konto 61141. Når regnskabsåret afsluttes, overfører revisor relevante beløb til driftsregnskabet.

 

Telefonudgifterne andrager kr. 4.456 mod budgetteret kr. 2.000. Ole Arnfred oplyste, at han normalt bruger telefonen i andelsboligforhold, og at udgiften iøvrigt også relaterer sig til vaskeriet. Det kan således konkluderes, at den budgetterede udgift er i underkanten.

 

En erhvervslejer har endnu ikke betalt andelsboligforeningens tilgodehavende. Administrator følger op herpå, men det må forventes, at der konstateres et tab på foreningen.

 

Der udføres syn på malerarbejdet i 12 opgange om ca. 14 dage.

 

Plan1 rådgiver foreningen på timebasis og Peter Maler betaler merprisen for ekstra rådgivning, pga. flere syn af hver trappe, da arbejdet ikke er færdiggjort, som meddelt af Peter Maler.

 

Administrator søger størst muligt lån til finansieringen af den besluttede renovering og indfrielse af foreningens banklån. Efterfølgende tages stilling til lånets størrelse.

 

I forbindelse med afslutning af bredbåndsinstallation er der ikke foretaget korrekte målinger på 21 forbindelser. Foreningen kan vælge mellem ny dokumentation/test eller en kompensation herfor. Spørgsmålet tages op i bredbåndsudvalget med Peter og Remmy.

 

Der er fortsat klager over en beboer - og dennes gæster.

 

Ole Arnfred og Erik Madsen kontakter ham snarest muligt.

 

Eventuelt afholdes et møde med deltagelse af øvrige beboere i opgangen.

 

Administrator meddeler beboerens sagsbehandler, at der nu er risiko for, at beboerens lejekontrakt vil blive ophævet.

 

I forbindelse med overdragelse af et erhverv med afståelsesret udsteder køber til sælger gældsbrev på goodwill. Forholdet er Andelsboligforeningen uvedkommende.

 

Der er flere interesserede lejere, bl.a. en genbrugsbutik. Lejeren får mulighed for at gøre indsigelser specielt mod denne type virksomhed.

 

Ansættelse af vicevært er nu i orden. Administrator udarbejder udkast til viceværtkontrakt og lejekontrakt vedrørende viceværtboligen.

 

Frede Tellefsen informerede bestyrelsen om de nye regler for pantsætning af andele og risikoen for, at kommunen og andre kreditorer gør udlæg heri. På næste generalforsamling skal vedtægterne tilrettes de nye regler.

 

Kim Parly Pedersen oplyste, at listerne over loftsrum nu stort set er ajour. Resterende rum ryddes snarest.

 

København NV, den 08. april 2005.

 

 

Frede Tellefsen

dirigent

 Last update:  12:46 20/01 2007