Administration
Mødereferater bestyrelsen

 

Referat af Bestyrelsesmøde, mandag 8.august 2005

 

Remy, Ole, Kim, Lone og Jens. (afbud fra Erik og Tove)

 

1. Godkende juni referat – godkendt.

 

2. Godkende dagsorden – godkendt.

 

3. Nyt fra adm. / fmd. / udvalg

 

Møde hos administrator ml. d. 15.– 20. august, - satser på generalforsamling i begyndelsen af september.

Afsendt påbud om kattehold til beboer efter klager, endvidere kontakt til socialcentret.

Afsender påbud om varetagelse af hund.

Afsendt klage til miljømyndighederne pga. støjgener fra pizzeriaets ventilation, Turesensgade 6.

Ejendommen Turesensgade 6, solgt til andelsboligforening.

PVC beholder anskaffes til porten (blødt plastik)

Trapperenovering. Tilbageholder 56.000 indtil syn og udbedring.

Facaderenovering, anden halvdel af facaden er påbegyndt i Schacksgade 7-9.

Kapstaden, vandskade.

Varmekælderen, mortorventil defekt.

 

4. Vurdering offentlig eller valuar

                     

Ud fra princippet om at andelsboligen altid værdiansættes så højt som muligt, for at opnå det for foreningen bedst mulige økonomiske råderum, er det bestyrelsens anbefaling, at vurderingen af andelsboligforeningen i dette regnskabsår følger den offentlige vurdering.

 

Anbefalingen hviler på den seneste offentlige vurdering af andelsboligen (80.000.000 d.kr.), herunder udtalelser fra valuaren om at den offentlige vurdering med stor sandsynlighed vil være højere end valuarens konkrete vurdering.

 

5. Beboerhenvendelser

 

Beboer, vedr. gener fra hund.

Beboer vedr. gener fra hund

Beboer efterlyser bestyrelsens kommentar til administrators honorar for adkomsterklæring i forbindelse med låneoptagning.

Beboer, ansøger om fremleje.

Beboer,  itugået vinduesglas

Beboer, ansøger om fortsat fremleje til oktober 2006

Beboer, ansøger om fortsat fremleje fortsat fremleje 1. januar 2006

Beboer, ønsker anden fremlejer inden for den aftalte fremlejeperiode.

Beboere, ansøger om fremleje til 1.01.06. Fremleje bevilliget.

 

_______________________

 

5. Eventuelt

    Røgalarmer på fortrapper, herboende brandmand undersøger relevans.

    Vicevært, intet nyt

    Forberedelse til generalforsamling, udskydes til næste møde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Last update:  12:46 20/01 2007