Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat August 2014

Bestyrelsesmøde d. 12. august, 2014 kl. 18

Dagsorden

1. Valg af referent

Simon

2. Valg af ordstyrer

Simon.

3. Godkendelse af referat af 10. juni 2014!

Godkendt.

4. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

5. Status vicevært

Koldt vandsæbe udgår fra leverandør. Begrundelse dårlig presseomtale. Men den

nye sæbe kan stadig vaske ved lave temperaturer.

Der har været indbrudsforsøg i erhvervslejemål og tyveri er cykler. I den forbindelse vil vi

bede beboerne om at være opmærksomme på evt. mistænkelig hændelser og personer,

samt sørge for at portene er lukket.

Administrator gør opmærksom på, at vi skal efterprøve BBR-oplysningerne, da der er øget

fokus på, at disse oplysninger stemmer.

Entreprenørfirma Artex, som har stået for den sidste renovering af taget, er gået konkurs.

Vi har dog tilbageholdt beløb 184.000 til sikkerhed indtil 2017.

Dametoilet i kapstaden svømmede over grundet tilstoppet brønd. Tilstoppelse fikset og der

vil blive kigget nærmere på brøndens beskaffenhed.

6. Kapstaden

7. Salg

8. Fremleje

Der har været en enkelt fremleje.

9. Erhverv

10. Status bygge- og renoveringsudvalget

11. Beboerhenvendelser!

a. Der har været henvendelse angående larm fra Stjernen. I den forbindelse skal vi gøre

opmærksomme på, at ejeren Kim kan kontaktes på tlf.nr.: 2617 7097 på alle tider af døgnet, når

larmen er der, så han kan komme og besigtige det og gøre noget ved det. Endvidere skal vi

henstille til at folk klager til kommunen, som hurtigt og effektivt vil komme ud og tage bestik af

problemet. Link hertil: www.kk.dk/da/borger/bolig/miljoe/hvis-du-vil-klage

Bestyrelsen vil endvidere undersøge, hvad vi kan kræve ang. åbning/lukning af vinduer på

Stjernen. Det er aftalt med Kim fra Stjernen, at de lukker vinduerne kl. 20, så håber vi, at det kan

være med til at løse de gener, som der opleves.

b. Bagtrappeprojekt Schacksgade 9 spørger nærmere til løsning ang. udgang til gården fra

fortrappe efter bagtrappe er nedlagt. Bestyrelsen kigger nærmere på det med de involverede

parter mhp. at finde en løsning herfor.

12. Altanprojektet!

Har fået svar tilbage fra kommunen ang. projektet. De fleste altaner er godkendt med forskellige

undtagelser.

13. Evt.



Last update:  10:46 07/10 2014