Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat december 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 7.december 2010

Deltagende: Teddy, Laura, Jens, Frederik, Charlotte, Olmo. Ole deltog under pkt. 6

Afbud: Laila, Jesper, simon

 

Dagsorden

1. Valg af referent

2. Valg af ordstyrer

3. Godkendelse af referat af 16. november 2010

4. Godkendelse af dagsorden

5. Møderække forår 2011

6. Status vicevært

7. Kapstaden

8. Altanprojekt v/Jens

9. Reparation af tagsektioner v/ Teddy

10. Salg / fremleje / erhverv

11. Beboerhenvendelser

12. Evt.

NB. Tekst i kursiv refererer til sidste referat

 

Ad. 1

Olmo,

næste best.møde, Charlotte

 

Ad. 2

Jens

 

Ad. 3

Tilføjelse:

Kim er fortsat ansvarlig for venteliste til loftrum. Ventelister til lejligheder varetages af Charlotte/adm.

 

Ad. 4

Godkendt

 

Ad. 5

Møderække

10.01.2010 kl.18.00

03.02.2010 kl 19.00

08.03.2010 kl 18.00

07.04.2010 kl 19.00

03.05.2010 kl 18.00

16.06.2010 kl 19.00

 

Ad. 6.

Det aftales at mødes med Ole for at diskutere arbejdsvilkår torsdag d.16.12.2010 kl 18.00

 

Ad. 7

Kapstaden:

Frederik sætter sig ind i tidligere beslutningsrække i forbindelse med overdragelsen.

 

Ad. 8 altanprojekt

En køreplan for eventuel vedtagelse af plan om etablering af altaner blev besluttet. Jens sørger for at få lavet tegninger og prismodeller med henblik på et snarligt beboermøde.

Det blev foreslået, at få en konsulent ud at lave beregninger på mulige energibesparelser. Ideen drøftes videre efter nytår.

Jens har genoptaget kontakten til altan.dk for at få præciseret tilbud og muligheder.

 

Ad. 9

Det haster med at få tætnet taget i nr26. Olmo undersøger muligheder for udbedring. Den mere omfattende Tagrenovering udskydes til foråret hvor overdækningen kan spares og arbejdsgangen forenkles.

 

Ad. 10

a) To lejligheder er solgt siden sidste bestyrelsesmøde.

b) Foreningen har to lejligheder i Turesensgade i meget dårlig stand som vi har svært ved at få solgt. Det besluttes at fremleje lejlighederne i 6 md. frem, med håb om at markedet vender.

c) Prisen på leje af lokaler i Schacksgade sænkes til 6.900 kr. + varme. Teddy beder Ole rette annoncen i Den Blå Avis. Der har været en enkelt henvendelse siden prisnedsættelse.

d) Old Mate gives tilladelse til at servere spiritus under betingelser som beskrevet i ansøgning.

e) Baisikeli gives tilladelse til opsætning af midlertidigt skilt efter nærmere aftale.

 

Ad. 11

Der har været en beboerhenvendelse vedr. blænding af vinduer i trappeopgang i forbindelse med brandsikring. Bestyrelsen kan ikke imødekommes forslaget og efterspøger alternative løsninger.

 

Ad. 12

Jens undersøger, om udsugningen ved Took Took larmer mere en tilladt.

Jens har taget kontakt til kbh kommune der vil foretage målinger. Vi afventer tilbagemelding.

 

Kontrakt med administrator er stort set klar. Nogle få ændringer skal forhandles helt på plads.

Aftale med ændringer er sendt til Frede. Vi afventer svar.

 

Teddy spørger Frede angående muligheden for forælderkøb. (gentages)

 

Rystelser fra vaskemaskiner monteret privat kan skade vores gamle bygning, har givet anledning til vandskadesager og klager over støj. Bestyrelsen har besluttet at stramme op på reglerne og undersøge tekniske løsninger på problemet omkring rystelser. Et brev vil blive omdelt herom, når det er udfærdiget.

Teddy og Ole færdiggører skrivelse til berørte beboere.

 

 

 

 

 

 Last update:  10:10 13/01 2011