Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat november 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. november 2010

Deltagende: Olmo, Teddy, Laura, Jesper, Jens, Frederik, Charlotte. Ole deltog under pkt. 9.

 

Dagsorden

1. Valg af referent

2. Valg af ordstyrer

3. Godkendelse af referat af 16. november 2010

4. Godkendelse af dagsorden

5. Næste møde

6. Præsentation

7. Bestyrelsen konstitueres

8. Fordeling af ansvarsområder

9. Status vicevært

10. Salg / fremleje / erhverv

11. Beboerhenvendelser

12. Evt.

 

Ad. 1

Teddy

 

Ad. 2

Olmo

 

Ad. 3

Godkendt

 

Ad. 4

Godkendt

 

Ad. 5

Tirsdag d. 7. december kl. 18 i Kapstaden. Charlotte booker lokalet.

 

Ad. 6.

Ingen beslutninger til dette punkt.

 

Ad. 7

Formand: Teddy

Næstformand: Frederik

Kasserer: Charlotte

Bestyrelsesmedlemmer: Jesper, Simon

Suppleanter: Olmo, Jens, Laura, Laila

 

Ad. 8

Erhverv: Teddy

Salg af lejligheder: Charlotte og Jesper

Fremleje: Frederik

Kapstaden: Frederik (overtager pr. 1. januar 2011 ansvaret fra Finn Andersen)

Byggesager: Jesper, Olmo overdrager

Byggeprojekter: Teddy

Gårdlaugsrepræsentant: Charlotte

Altanudvalg: Jens, Teddy, Olmo

Økonomiudvalg: Teddy, Jens. Udvalget rapporterer til bestyrelsen og stiller forslag til vedtagelse.

 

Ad. 9

Vedrørende facaderenovering gennemføres mindre efterarbejder: 2 tagrender, huller efter stilladsmontering, reparation af sokler.

 

Bestyrelsen besluttede at tilbyde Ole en ny ansættelsesaftale. Charlotte og Teddy tager møde med Ole herom.

 

Rystelser fra vaskemaskiner monteret privat kan skade vores gamle bygning, har givet anledning til vandskadesager og klager over støj. Bestyrelsen har besluttet at stramme op på reglerne og undersøge tekniske løsninger på problemet omkring rystelser. Et brev vil blive omdelt herom, når det er udfærdiget.

 

Der er afbestilt 3 affaldsbeholdere, hvilket sparer os for ca. 22.000 kr. årligt.

 

Ad. 10

a) 2 lejligheder er solgt siden sidste bestyrelsesmøde.

b) Midlertidig lejekontrakt med lejer i foreningens viceværtlejlighed er blevet forlænget.

c) Ny lejer af det kælderlokaler (tidl. Ravnen) er Baisikeli. En forudsætning herfor er en indskærpelse af reglerne for brug af gården og en påmindelse om, at portene altid skal holdes lukkede.

Prisen på leje af lokaler i Schacksgade sænkes til 6.900 kr. + varme. Teddy beder Ole rette annoncen i Den Blå Avis.

Old Mate gives tilladelse til opsætning af markise.

Baisikeli gives tilladelse til maling af butiksfacade.

 

Ad. 11

En beboer har henvendt sig angående en mulig vandskade. Beboeren er blevet bedt om at køre en forsikringssag.

 

En beboer ønsker at installere bad. Olmo og Jesper undersøger eventuelle konsekvenser i forhold til afløb, underbo etc. og træffer på denne baggrund en beslutning.

 

Ad. 12

Jens undersøger, om udsugningen ved Took Took larmer mere en tilladt.

Kontrakt med administrator er stort set klar. Nogle få ændringer skal forhandles helt på plads.

Teddy spørger Frede angående muligheden for forælderkøb.

En køreplan for eventuel vedtagelse af plan om etablering af altaner blev besluttet. Jens sørger for at få lavet tegninger og prismodeller med henblik på et snarligt beboermøde.

Det blev foreslået, at få en konsulent ud at lave beregninger på mulige energibesparelser. Ideen drøftes videre efter nytår.

 

Teddy S. Rasmussen, 5. december 2010

 

 

 

 

 

 Last update:  10:02 12/01 2011