Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat august 2010

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den. 18/8/2010

Til stede: Simon, Jens, Olmo, Jesper, Sascha, Charlotte, Teddy.

Afbud: Laila

 

1. Valg af referent: Sevin

 

2. Valg af Ordstyrer: Simon

 

3. Status vicevært:

• Udskiftning af 14 af 24 køkkenfaldstammer er endeligt afsluttet. (10 øvrige var udskiftet af byfornyelsen).

 

• Kloakarbejde - rottesag - Schacksgade 9 indhak er afsluttet. Området er undermineret af rottegange, i den forb. fordybning ved siden af brønd. Asfaltfirma er kontaktet for udbedring.

 

• Kabling af facader i forb. med facaderenovering er afsluttet. Mangler indberettet til TDC: reetablering af rækværk og udbedring af skade på brønddæksel og sokkel i forb. med kørsel på lift.

 

• Sag om fejlregistrering og deraf for meget betalt for dagrenovation er afsluttet med ca. 30.000 i AB's favør.

• Brandsikring af døre i T16 fra 1 - 5.sal igangsat.

 

• Praj til kommunen om pleje af gadebede på hjørnet af Nansensgade/Schacksgade og Nansensgade/Turesensgade af hensyn til gående trafik og renhold.

 

• Praj til kommunen om vedvarende problem med oversvømmelse fra regnsvandsbrønd Nansensgade 26 - 30.

 

• Vaskeri. Ændring fra pulver til flydende sæbe. Ingen negative beboertilkendegivelser deraf.

 

• TIN. Hurtigere internet. Indtil videre mere omstændeligt og dyrere end først antaget. Undersøger fortsat mulighederne. (Ny beboer Claus, Sch. 9 2 tv. vil evt. gå med i arbejdet).

 

• Papiraffald i opgange. Nogle ret slemme. Angiveligt fordi man hverken gider hente "nej tak" mærker eller aflevere affaldet i papirbeholderne.

 

Orientering om gårdlaug

• Stort kirsebærtræ ved legepladsen fældet pga. rodskader. Mangler rodfræsning og evt. nyt rækværk. Ny træsort overvejes, fx rønnebær.

 

• Gynge og rækværk udbedret for rådskader.

 

• På næste gårdlaugsmøde vil vi pege på

- Udarbejdelse af forslag til et gennemgående cykelskur langs plænen N24 - 30.

- Parkering til 3 - 4 cykelvogne i porten T16 (fællesport), restaurantsiden. Forudsætter anordning til at låse dem fast.

- gennemgang/indhentning af tilbud for udbedring af af gårdens asfalt-sætninger

 

4. Godkendelse af dagsorden: godkendt

 

5. Godkendelse af referat: godkendt

 

6. Dato for næste møde: 16.september 2010

 

7. Dato for næste Generalforsamling: Der er taget kontakt til Administrator med henblik på en dato for Generalforsamling

 

8. Retningslinjer for salg af lejligheder

Bestyrelsen drøftede retningslinjer for nedslag i andelsprisen ved salg.

Bestyrelsen vil formulere retningslinjer ved nedslag af andelsprisen ved salg af lejlighed. Bestyrelsen vil stille retningslinjerne på generalforsamlingen for at det kan komme med i vedtægterne.

 

9. Prioritering af byggearbejde – opfølgning fra sidste møde, herunder indhentning af tilbud til tagarbejde mv.

Der er tre steder i taget, der skal repareres. Arbejdet med dette igangsættes i det omfang der er budget til det. Der er fortsat ved at blive indhentet tilbud.

Bestyrelsen skal mødes med arkitekter for at få en anbefaling og præciseret prioriteringen af byggearbejdet for at vide, hvad der skal med i næste års budget.

 

10. Køb/salg/fremleje.

10.A. Salg : Der er solgt en lejlighed. Indhenter ny vurdering af den tidligere lejelejligheden med henblik på at få en mere realistisk pris af andelsprisen, da den har været til salg længe.

 

10.B. Fremleje: ikke noget fremleje

 

10.C. Erhverv:

- Ravnen har opsagt sit lejemål. Baisikeli har ansøgt om at overtage lokale for at udvide deres forretning. Bestyrelsen tager kontakt til Baisikeli med henblik på et møde om en evt. aftale.

- Massageforretningen er opsagt.

- Klage over Took Took for ikke at slukke for ventilatoren kl. 22 (ventilatoren larmer og er derfor en gene for beboerne). Bestyrelsen vil henvende sig til Took Took og gøre dem opmærksom på at de skal slukke kl. 22. Bestyrelsen vil bede administrator om at skrive et brev til Took Took om at huske på at slukke udsugningen kl. 22.00

 

11. Nyt fra arbejdsgrupperne: Intet nyt.

Kapstaden: Der skal laves en ny kontrakt samt retningslinier. Simon vil udarbejde et udkast klar til godkendelse til næste bestyrelsesmøde.

 

12. Beboerhenvendelse :

En beboer har spurgt til mulighed for at sammenlægge vertikalt. Forslaget vil blive fremstillet på en kommende generalforsamling.

 

13. Evt:

 

 Last update:  17:37 04/10 2010