Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat marts 2010

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 9. marts 2010 kl. 18.00 i Kapstaden

Tilstede: Simon, Charlotte, Sascha, Jens, Laila og Sevin

Afbud: Olmo, Teddy, Jesper

1) Valg af referent: Sevin

 

2) Valg af ordstyrer: Jens

 

3) Status vicevært v/Ole

- Der er generalforsamling for Gårdlauget den 22. Marts 2010 kl. 17.00 i Kapstaden.

 

- En prioriteringsliste for opgaver i Gårdlauget er ved at blive udarbejdet

 

- Cafe Klejn har oplyst , at de vil lukke og at de vil afstå lejemålet. Foreningen har sendt et påbud til cafe Klejn, hvor der er nogle forhold, der skal være bragt i orden, inden en afståelsen kan komme på tale. Herunder, at de skal dæmpe støjgenerne fra cafeens ventilationsmotor på taget, og de skal kun benytte deres egen affaldscontainer og ikke foreningens/ beboernes.

- Foreningen har fået udskudt fristen for opsættelse af postkasser til 1. Juni 2010.

 

4) Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

 

5) Godkendelse af referat af 9. februar 2010

Godkendt

 

6) Dato for næste møde

Tirsdag den 6. April 2010

 

7) Beslutning om finansiering af Turegaardens udgifter

- Bestyrelsen vil tage kontakt til administrator med henblik på at aftale et møde vedr. lånoptagelse.

 

8) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

8a) Status køb/salg v/Charlotte

intet salg

 

8b) Status fremleje v/Sevin

En fremleje.

 

8c) Status erhvervslejemål v/Teddy

- Kontrakt skrevet med kaffebaren 'Old Mate', som regner med at åbne om 1½-2

måneder. Der er truffet aftale om at AB installerer varme, vandmålere og

wc. Lejer betaler for installation af elmåler og desuden 300 kr. om måneden

for wc'et plus ekstra leje for de 4 m2, som wc'et er på.

- WC er installeret i Baisikeli, som fremover betaler 430 kr. ekstra i leje.

 

9) Orientering fra arbejdsudvalgene

intet nyt.

 

10) Beboerhenvendelse

Fremlejer har anmodet om en brusekabine, som foreningen skal bekoste. Bestyrelsen kan ikke godkende anmodningen. Hvis de agter at etablere en brusekabine, skal der ansøges om tilladelse til etableringen af denne.

 

11) Evt.

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at Ole har stået for et kæmpe stort arbejde i hele vinteren med snerydning – både dag og aften/nat. Bestyrelsen vil derfor gerne sige tusinde tak for den store indsats.

 Last update:  11:42 22/03 2010