Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat januar 2010

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 5. Januar 2009 kl. 18.00 i Kapstaden

Tilstede: Jesper, Olmo, Sascha, Simon, Charlotte

Afbud: Teddy, Laila

 

1) Valg af referent: Sevin

 

2) Valg af ordstyrer: Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

4) Godkendelse af referat af 17.11.2009: Godkendt

 

5) Dato for næste møde: Tirsdag 9.februar kl. 18

 

6) Status vicevært v/Ole

- Status på haneandele er nu opdateret og er justeret i forhold til de faktiske forhold. Næsten 1/3 af boligerne/erhvervene har fået ændret antallet af haneandele.

 

- TIN er blevet optimeret ved at antallet af mulige tilsluttede enheder er blevet fordoblet.

 

- Postkasser i opgangene: Turegården har fået dispensation og vil opsætte postkasser i alle opgangene inden for tre måneder.

 

7) Oplæg fra Støtte og Kontaktcentret, Københavns Kommune

En medarbejder fra Støtte og Kontaktcentret var på besøg for at oplyse bestyrelsen om deres arbejde og deres tilbud til personer, der er isoleret og lever med en sindslidelse. Medarbejderen udleverede pjecer, som vil blive hængt op i opgangene.

 

8) Kommunens nye ordning om renhold af fortove/ v Sevin

Borgerrepræsentationen vedtog i oktober 2009, at Københavns Kommune overtager renholdelsen af de offentlige fortorve, og dermed grundejernes pligt til at holde rent. For AB Turegården betyder det en ekstra udgift på 54.654,60 (eks. moms) pr år. Bestyrelsen er utilfreds med denne obligatoriske ordning og vil skrive en klage til Københavns Kommune.

 

9) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

9a) Status køb/salg v/Charlotte

- Der har været et salg. Sælgeren har selv fundet en køber.

- Der er fundet interesserede for den tidligere lejelejlighed. Charlotte følger sagen.

 

9b) Status fremleje v/Sevin

Der har været en fremleje.

 

9c) Status erhvervslejemål v/Teddy

Intet nyt.

 

10) Orientering fra arbejdsudvalgene

Der er intet nyt fra arbejdsgrupperne.

 

11) Beboerhenvendelse

Intet nyt.

 

12) Evt.

- Der er fortsat problemer med cykelpladser. Gårdlauget opfordres til at diskutere med de andre bestyrelser om muligheden for finansiering af cykelskure. Desuden vil beboere blive opfordret til at tage hensyn, når de stiller cykler, så det ikke står i vejen, samt at fjerne de gamle cykler, som ikke bliver brugt.

 

 Last update:  18:35 21/01 2010