Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat oktober 2009

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 18.00 i Kapstaden

Tilstede: Charlotte, Olmo, Sevin, Laila, Jesper, Sascha, Simon, Teddy

Afbud: Jens

 

1) Valg af referent: Sevin

 

2) Valg af ordstyrer: Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

4) Godkendelse af referat af 21.09.2009: Godkendt

 

5) Dato for næste møde: Tirsdag den 17. Nov. kl. 18

 

6) Konstituering af bestyrelsen:

Teddy blev valgt som formand. Sevin blev valgt som forkvinde. Charlotte blev valgt som kassere. Alle tre valg var enstemmige.

 

7) Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder

Med udgangspunkt i den tidligere liste over arbejdsopgaver og ansvarsområder blev opgaverne fordelt mellem medlemmerne. Der blev tilføjet tre arbejdsgrupper på listen, som

- Renovering af værkstedet .

- Renovering af Kapstaden.

- Energi og Miljø.

Listen kan ses på Turegaardens hjemmeside.

 

8) Budgetplan for det første kvartal af 2009/v Teddy

Teddy gennemgik budgettet for det første kvartal af 2009. Der var uklarheder med hensyn til to udgiftsposter. Teddy tager kontakt til administrator med henblik på at få præciseret disse.

 

9) Status vicevært v/Ole

- Ole orienterede om, at der snarrest kommer nye dørtelefoner i Nansensgade 30, 26 og 38 torsdag og i Turesensgade nr. 14 og 16. Telefonerne er bestilt.

 

- Som tidligere udmeldt har bestyrelsen besluttet af opdatere listen over haneandele i de enkelte lejligheder, således at hver andels haneandele er i overensstemmelse med varmtvands installationerne i de enkelte lejligheder. I den forbindelse blev det besluttet, at Ole udarbejder et skema, som skal bruges til tjek af haneandele. Mere info følger.

Det skal oplyses, at den enkelte andelshavere selv skal sørge for at informere kommunen for at sørge for at det stemmer med BBR.

 

10) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

 

10a) Status køb/salg v/Charlotte

Der er solgt en lejlighed

 

10b) Status fremleje v/Sevin

Der har været en anmodning om fremleje og som bestyrelsen har godkendt.

 

10c) Status erhvervslejemål v/Teddy

 

- I forbindelse med klager over Baisikelis brug af vasken i vaskeriet har Baisikeli i samarbejde med bestyrelsen fundet på en løsning, som indeholder etablering af et toilet i butikken.

Baisikeli har dog ikke betalt for to måneders husleje for leje af lejeboligen. Indtil da vil der ikke blive indgået en aftale om at få etableret et toilet i butikken.

 

- Derudover har Baisikeli henvendt sig til bestyrelsen med ønske om at udvide deres produkt og service til også at sælge og lappe cykler. Teddy vil følge op på Baisikelis henvendelse og kontakte dem med en beslutning.

 

- Der er nu indgået en aftale med Stig’s Oliven om at butikken har åbent tirsdag, onsdag og torsdag eftermiddag samt fredage.

 

- Klejn har henvendt sig til bestyrelsen med ønske om at få nedsat husleje som kompensation for mistet indtægt, som Klejn mener skyldes skurvognen, der har skærmet butikken. Bestyrelsen vil ikke imødekomme anmodning, da ejeren på overtagelsestidspunktet var bekendt med skurvognen.

 

- Foreningen Tankestreg har henvendt sig til bestyrelsen med ønske om at etablere et køkken, og har forespurgt om Andelsforeningen vil dække VVS- udgifterne, da det vil beregnet som en forbedring. Bestyrelsen er positiv og vil gerne imødekomme henvendelsen. Tankestreg vil udarbejde en plan, som bestyrelsen vil godkende.

 

11) Renovering v/Olmo

Hovedentreprisen er overstået, men der vil være opfølgende udbredring.

 

12) Beboerhenvendelse

- En beboer har anmodet om tilladelse til at trække tørresnore i på bygningen ud mod gården. Bestyrelsen vil ikke give tilladelse til det.

 

13) Evt.

 

 

 Last update:  21:50 03/11 2009