Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat november 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 19/11-08

Til stede: Teddy, Olmo, Peter, Charlotte, Finn, Ole, Peter Aagaard, Sevin (kom lidt senere)

 

Afbud: Ingen

 

1) referent: Teddy

 

2) ordstyrer: Olmo

 

3) dagsorden godkendt

 

4) Hjemmesideudvalg

Der er udsendt en projektbeskrivelse baseret på hjemmesideudvalgets foreløbige arbejde. Peter Aagaard kom med oplæg til diskussion af de administrative funktioner på hjemmesiden. Efterfølgende diskuterede bestyrelsen mulighederne og aftalte at man hver især vil tænke over det og sende en mail til hjemmesideudvalget med forslag til administrative funktioner. På mødet talte vi om, at der skal tænkes i at gennemføre hjemmesideprojektet i faser, så de vigtigste ting kan laves først og de andre ting føjes til efterhånden. Ligeledes talte vi om vigtigheden af at afstemme ambitionsniveauet med behov.

 

Status vicevært v/ Ole

Der har været brug for mere end de afsatte 2 timer om dagen foruden timerne i gårdlaugsregi. Ole og Teddy afregner inden næste bestyrelsesmøde.

 

5) Status vaskeri v/ Ole, Teddy

Intet nyt.

 

6) Godkendelse af referat af 17.10.2007

Godkendt

 

7) Dato for næste møde

9. december 2008 kl. 18 i Kapstaden. Finn sørger for mad og hygge.

 

8) Kasserer v/ Charlotte

Charlotte afregner hver 3. måned vha. regneark, som sendes rundt til bestyrelsen og til administrator. Der afregnes første gang i januar.

 

9) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

a) Status køb/salg v/Peter

Der er 3 salg i gang, hvoraf der i to sager er fundet køber udefra. Desuden er der gennemført et salg siden sidste møde. Peter skal rejse i januar-april og bestyrelsen vil på næste møde udpege en midlertidig afløser til Peters opgaver, herunder køb/salg af lejligheder.

 

b) Status fremleje v/Sevin

En ansøgning om tilladelse til at fremleje er blevet godkendt og lejeren bebor nu lejligheden. For fremtiden skal det fremgå af hjemmesiden, at man skal ansøge om tilladelse senest 14 dage før fremlejer udflytter, dette er særlig vigtigt når fremlejer skal bo i udlandet.

 

c) Status erhverslejemål v/Teddy

Combo’s lejemål er blevet opsagt pga. misligholdelse af lejekontrakten. Tehuset har opsagt deres lejemål. Frisøren Cut’n Cool har også opsagt deres lejemål. Som følge heraf har vi tre erhvervslokaler, der mangler lejere. Interesserede skal henvende sig til Teddy.

 

10) Renovering v/ Olmo

Renoveringen forløber planmæssigt og om alt går vel bliver stilladset taget ned i uge 51.

 

11) Altanprojekt v/ Peter

Der er ikke så meget nyt bortset fra et møde med Frede, hvor der blev talt løst og fast om projektet og lignende projekter i fremtiden.

 

12) Miljøudvalget v/ Peter, Teddy

Der er taget kontakt til andelsforeningen Søpassagen, som er ved at fuldføre et bæredygtighedsprojekt, hvor de i løbet af 2009 skal være CO2-neutrale. Et af deres bestyrelsesmedlemmer er gået med til at holde et oplæg og deltage i workshoppen, som vi efter planen holder i Kapstaden d. 11. januar 2009. Der arbejdes også på at skaffe en miljøekspert, der kan fortælle mere om de tekniske muligheder på workshoppen. Bertram fra Schacksgade 7 arbejder for et firma, der har med solcelleenergi at gøre. Han er gået med til at holde et oplæg på workshoppen. Det er fortsat en ambition at involvere Agendacenter Indre By, når engang det er blevet oprettet. Der vil blive trykt plakater til workshoppen.

 

13) Beboerhenvendelser

En beboer har henvendt sig mht. muligheden for at anskaffe en strygerulle til vaskeriet. Ole har fået tilbud på elektriske strygeruller. De ligger på 20-25.000 kr. Bestyrelsen mener, at det er for mange penge, når behovet ikke kendes og efter bestyrelsens opfattelse ikke er stort. Bestyrelsen opfordrer beboeren til selv at gå videre med forslaget og evt. bringe det på banen til næste generalforsamling.

En beboer har henvendt sig med henblik på at komme på stand-by på ventelisten. Det kan ikke lade sig gøre.

En beboer har henvendt sig for at få dispensation fra reglen om husdyr. Beboeren gives dispensation på betingelse af, at den lille hund ikke må være i gården, at naboer (lodret og vandret) har givet samtykke og at ejeren er klar over, at dispensationen ved klager straks kan annulleres. Endelig vil bestyrelsen minde om at hundelorte skal fjernes fra gaden. Denne henvendelse blev behandlet efter mødet pr. mail, da Teddy glemte at tage det op.

 

14) Evt.

Der er ikke noget til dette punkt.

 Last update:  20:55 12/02 2009