Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat september 2008

Referat af bestyrelsesmødet fredag den 12. september 2008 kl. 18.00 i Kapstaden

 

Tilstede: Olmo, Henning, Teddy, Jens, Sevin

Afbud: Lone

 

1) Valg af referent

Sevin  

                                                     
2) Valg af ordstyrer
Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4) Status vicevært v/ Ole

- Foreningen går til fjernaflæsning af varmemålere fra 2009, idet vi har fået et godt tilbud, som betyder, at fjernaflæsningen vil ske til stort set samme pris.

- Ole oplyser, at der er stadig meget papir og pap, der ikke bliver smidt i genbrugsbeholderen (containeren).

- Der har været problemer med at Combos bruger foreningens papcontainer på trods af, at de betaler for at have deres egen. Bestyrelsen har vedtaget, at Combos vil få at vide, at de skal betale for to, hvis de fortsat bruger begge containere.

 

5) Status vaskeri v/Ole, Teddy
Der er fortsat problemer med sæbepletter på vasketøjet efter at doseringen blevet nedjusteret. Bestyrelsen afventer nu afprøvning af et vaskepulver med anden en sammensætning.

 

6) Godkendelse af referat af  06.08.2008

Godkendt

 

7) Dato for næste møde

Det næste møde afventer den nye bestyrelse, som bliver valgt på generalforsamlingen den 29. September.

 

8) Generalforsamling den 29. september 2008

3 nye punkter:

1. Forespørgsel fra et erhvervslejemål om muligheden for at male på butiksfacaden.

2. Forespørgsel fra en andelshaver om muligheden for at bygge tagterrasse.

3. Orientering om stigning af gebyr til gårdlauget i det der kun har været en stigning på 1 kr. de sidst 11 år.

 

9) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

9a) Status køb/salg v/Teddy
- Der har været rigtig mange salg.

- En lejlighed har været udbudt til den interne og eksterne liste, og ingen har vist interesse. Den vil nu blive sat til salg gennem annonce.  Det drejer sig om lejligheden på Turesensgade 14, 2.th., 45 m2 ,to værelses med lille køkken og toilet, fælles bad i kælderen. Kontakt Teddy  hvis I kender nogen, der er interesserede.

- Det besluttes at oprette en tjekliste, som kan bruges i forbindelse med salg af lejlighed. Tjeklisten vil være en hjælp i forhold til hvad man skal være opmærksom på ved et salg. Tjeklisten vil komme på turegaardens hjemmeside.

9b) Status fremleje v/Sevin

En henvendelse - godkendt

9c) Status erhvervslejemål v/Olmo

Baicikelis brug af parkeringspladsen til cykler ud foran porten betyder, at de blokerer for passage. De vil blive orienteret om dette og bedt om ikke at blokere passagen fra porten. Det er endvidere set, at Baicikeli har kunder med ind i gården. Baicikeli vil blive informeret om, at det ikke er tilladt, at have kunder med ind i gården.

 

10) Renovering v/Olmo.

Bestyrelsen har besluttet at anvise baderummet til håndværkerne i renoveringens første etape. Det vil betyde, at de andelshavere, der bruger fællesbadet ikke vil have adgang til badet i hverdagene mellem kl 6-17.  Det besluttes, at andelshaverne i den pågældende periode ikke skal betale afgift for badet (100&pr.md.)

 

11) Altanprojekt v/Henning

Der arbejdes med, at få de sidste ting på plads, før projektet kan sættes i værk.

 

12) Beboerhenvendelser

13) Evt.

- Det stigende antal boligsalg har ført til stigende arbejdsbyrde for den ansvarlige bestyrelsesmedlem. Foreningen har derfor diskuteret forskellige løsningsmodeller.

- Venteliste: Bestyrelsen vil foreslå om muligheden for at få bestyrelsen til at varetage opgaven med den interne venteliste. Bestyrelsen foreslår videre, at listen skal ligge på hjemmesiden og dermed være offentlig tilgængelig.

- Bestyrelsen reviderer praksis i forbindelse med bytte af lejlighed:

Den lejlighed, der skal fraflyttes i forbindelse med et tilbud via foreningens bytteliste, skal bestyrelsen forsøge at sælge via foreningens lister. Indtil lejligheden er solgt, må andelshaveren være indstillet på at betale husleje for begge lejligheder. Bestyrelsen vil sælge lejligheden hurtigst muligt og allersenest 1 måned efter overtagelsesdatoen på den nye

lejlighed. Har bestyrelsen ikke fundet en køber, når denne måned er gået, er beboere herefter frit stillet med hensyn til selv at finde en køber.Last update:  19:43 07/10 2008