Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat august 2008

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 6. august 2008 kl 18.00 i Kapstaden

 

Tilstede: Teddy, Olmo, Hening, Jens og Sevin

Afbud: Lone, Peter

 

1) Valg af referent

Sevin

                                                                
2) Valg af ordstyrer
Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4) Status vicevært v/ Ole

Ole vil undersøge muligheden for billigere strømforsyning.

 

5) Status vaskeri v/Ole, Teddy
Ole vil undersøge om energiforbruget på tørretumblerne i vaskeriet svarer nogenlunde til prisen.

 

6) Godkendelse af referat af 30.06.2008

Godkendt

 

7) Dato for næste møde

Mandag den 1. september 2008

 

8) Generalforsamling

Bestyrelsen foreslår, at Generalforsamlingen bliver holdt mandag d.29 september. Nærmere info følger.

 

8) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

8a) Status køb/salg v/Teddy
-Det går lidt trægt med salg af en lejelejlighed. Hvis der ikke er interesse fra hverken den eksterne liste eller byttelisten, overvejer bestyrelsen at foretage en frivillige rokade af lejere.

-Bestyrelsen er blevet bedt om at stå for salget af en lejlighed. Lejligheden er solgt til en på byttelisten hvis lejlighed nu er udbudt til byttelisten.

-Der har været salg af en lejlighed hvor andelshaveren har solgt sin halvdel til den anden adelshaver.

-En lejlighed er ved at blive solgt. Andelshaveren har selv en køber.

-Et salg af en andel er på vej.

8b) Status fremleje v/Sevin
 Intet nyt                     

8c) Ulovlig fremleje v/Sevin

Der er faldet en dom i en eksklusionssag vedrørende en ulovlig fremleje. Andelsforeningen har  fået medhold i sagen. Der har i forbindelse med sagen været sagsomkostninger som tabt arbejdsdag, som foreningen vil dække.

8d) Status erhvervslejemål v/Olmo

Der har været et forespørgsel om muligheden for at åbne en kiosk i lokalet Nansensgade 24. Bestyrelsen er umiddelbart ikke for en kiosk, men vil bede om en projektbeskrivelse for at få nærmere detaljer.

 

9) Renovering v/Olmo
Der er afholdt licitation i forbindelse med facadeprojektet. Kontraktforhandlinger med billigst bydende entreprenør pågår.

 

10) Altanprojekt v/Henning

Arkitekt Jens Harild har afsendt et byggeandragende til Byggemyndighederne på baggrund af en fuldmagt fra bestyrelsen, der regnes med min. 6 uger ventetid for svar. Vi afventer ligeledes et udspil fra Turegårdens advokat Frede Tellefsen så der kan underskrives en kontrakt med Arkitekt Jens Harild hvor A/B Turegården står som bygherre.

 

11) Beboerhenvendelser
-Der har været en klage over at Café Stjernen får udskiftet deres fustager tidlig morgen. Caféen vil blive bedt om enten at udskifte fustagerne senere på dagen eller gøre det stille, så det ikke larmer.

-En andelshaver har henvendt sig vedrørende hans gulv, der svejer. Olmo vil følge op på henvendelsen.

-Baisikeli har forespurgt om at få udleveret et vaskekort. Bestyrelsen har besluttet at bibeholde praksis med at vaskeriet kun er for beboere og ikke til erhvervsmål.

-En beboer har forespurgt om muligheden for at få stærk strøm i hele den opgang, hvor vedrørende bor. Bestyrelsen giver tilladelse men foreningen dækker ikke udgifter forbundet hermed. Bestyrelsen vil overveje moderniseringen af elnet i fremtiden.

- En andelshaver har klaget over ikke at kunne komme ind i sin opgang på grund af sorte sække stående på trappeopgangen. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at der ikke må stå ting på trappeopgangene, da trappearealer skal holdes frie til adgang.

- Der er en sag i gang mellem to naboer, idet en mursten er faldet ud af væggen hos en andelshaver fordi naboen borede i væggen. Afklaring pågår

 

12)Evt.

For at optimere samarbejdet med adminstrator, foreslår bestyrelsen et årligt evalueringsmøde for at diskutere ønsker for fremtidig samarbejde.Last update:  14:20 29/08 2008