Administration
Mødereferater bestyrelsen

Dagsorden til Bestyrelsesmøde mandag den 30. juni 2008 kl 18.00 i kapstaden

 

Tilstede: olmo, teddy, ole, sevin, henning, peter

Afbud: jens, lone.

 

1) Valg af referent: olmo 

                                               
2) Valg af ordstyrer: olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4) Status vicevært v/ Ole

udskiftning af dørtelefonanlæg starter i morgen i opgang nansensgade 32

- Udskiftningen af køkkenfaldstammer forløber planmæssigt og er afsluttet i Turesensgade 10 tv. og th., påbegyndt i nansensgade 36

 

Udskiftning af Combos' faldstamme afsluttet

 

5) Status gårdlaug v/Ole, Teddy

- det blev besluttet på sidste generalforsamling at gårdlausbidraget sættes op til 15kr/m2.

- i forb. med renovering af cykelskure er der bortkommet en cykel+lås. bestyrelsen henstiller at gårdlauet finder en fornuftig løsning på problemet.

- der er konstateret skimmelsvamp i en andelslejlighed. teknikker tilkandes.

 

6) Status vaskeri v/ Ole, Teddy
Ved sidste møde opfordrede Ole bestyrelsen til at skrive et klagebrev til Vaskandia på grund af det stadige problem med vaskepulveret i vaskemaskinerne. Bestyrelsen besluttede at følge Oles råd og forfatte et klagebrev. Brevet er fremsendt.

En medarbejder fra Vaskandia kommer og måler vandets PH værdi i vaskerriet i håb om at få lokaliseret problemerne med hvide pletter på tøjet. Bestyrelsen afventer resultatet a.s.a.p.

 

7) Godkendelse af referat af 22.05.2008

Godkendt

 

8) Dato for næste møde

06.08.2008

 

9) Fremlejeprocedure

På sidste møde besluttede bestyrelsen – efter en henvendelse fra en andelshaver - at ændre  fremlejeproceduren, således at bestyrelsen fremover vil stå for administrationen af fremleje, for at andelshavere ikke behøver at betale administrationen 500 kr. for udarbejdelse af et fremlejekontrakt.

Denne beslutning skal dog til genovervejelse efter nye oplysninger fra Ina Larsen fra administrationen jf. mail af 30. maj 2008. Peter og Teddy har reageret på mailen, og er enige i at den nuværende fremlejeprocedure skal fortsætte på baggrund af Inas mail. På baggrund af koorspondancen med vores advokat besluttes det at omstøde beslutningen og fastholde kravet om at fremlejekontrakter skal udarbejdes af administrationen.

Ved fremleje af værelser skal bestyrelsen fortsat have en kopi og godkende lejekontrakten. Der er dog ikke krav om at kontrakten skal udarbejdes af administrationen.

 

10) Venteliste v/Teddy

Bestyrelsen har udarbejdet et skema til precisering af ønsker til lejlighedder. Skemaet vil blive rundsendt og indarbejdet i ventelisteproceduren.

Forslag om ændring af regler for ventelisten Jf. Teddys mail af 23. juni 2008.

 

11) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

12a) Status køb/salg v/Teddy
- der er fortsat en lejlighed i udbud på ventelisten.

- bestyrelsen er blevet bedt om at sælge en andel via listen

- der har derudover været to salg hvor sælger selv har fundet en køber.

12b) Status erhvervslejemål v/Olmo

Thebutikken har misligeholdt deres åbningstider og har fået tilsendt et anmærkning herom.

 

12) Renovering v/Olmo
Foreningen har indgået kontrakt med Plan1 som rådgivende arkitekter der efter forhandlinger kunne tilbyde den mest favorable aftale. Facadeprojektet vil blive sendt i udbud over sommerferien og der afholdes licitation fredag d.8 aug.

Renoveringen etapedeles i 3 etaper med forventet udførelse af en etape per år. Byggeperiode for etape 1 er skønnet til 3mdr. med start i august 2008.

 

13) Altanprojekt v/Henning

bestyrelsen beslutter at turegården i økonomiske henseende vil stå som bygherre for det igangværende altanprojekt hvilket vil forenkle processen. beboerne hæfter med deres andel.

 

14) vurdering af ejendom

Den nuværende prisudvikling taget i betragtning besluttes det fortsat at benytte den gældende offentlige vurdering som grundlag for andelskronen.

Det besluttes desuden at henlæggelsen på 20 millioner fastholdes for at imødekomme en eventuel negativ værdiudvikling. Andelskronen forbliver således stort set uændret. Grundet afdrag på foreningens gæld kan det dog forventes at andelsværdien øges en smule på den kommende generalforsamling.

 

15) Systemnøgler
Astrid oplyste på sidste møde, at næsten alle systemnøgler var indhentet. Henning følger op.

 

16) Beboerhenvendelser

Ingen

17) Evt.

Ved mail af 30. maj 2008 oplyste Astrid Lenskjold bestyrelsen, at hun fratræder sin post som suppleant i bestyrelsen, idet hun sælger sin andel. Bestyrelsen takker for det arbejde hun allerede har lagt i foreningen og ønsker hende held og lykke det nye hjem.

 Last update:  11:00 04/08 2008