Administration
Mødereferater bestyrelsen

Dagsorden til Bestyrelsesmøde mandag den 31. marts 2008 kl 18.00 i kapstaden

 

Tilstede: Lone, Olmo, Peter, Henning, Astrid, Teddy og Sevin

Afbud: Jens

 

1) Valg af referent        

Sevin

                                  
2) Valg af ordstyrer
Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4) Status vicevært v/ Ole

Intet nyt

 

5) Status vaskeri v/Ole, Teddy
Gulv og vægge i vaskeriet vil snart blive malet.

 

6) Godkendelse af referat af 17.10.2007

Godkendt

 

7) Dato for næste møde

Onsdag den 30. april kl 18

 

8) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

8a) Status køb/salg v/Teddy
-Der er foretaget to salg. Begge sælgere havde selv en køber.

-Der blev gjort opmærksom på, at en repræsentant fra bestyrelsen skal være tilstede ved en vurdering af en lejlighed, hvis vurderingen skal være gyldig. Det vil blive skrevet på hjemmesiden.

8b) Status fremleje v/Sevin
-
Der er en anmodning om tilladelse til at fremleje for 4 måneder i forbindelse med udlandsophold grundet uddannelse. Sevin følger op på det.

-Der har været en henvendelse med anmodning om at få tilbagebetalt udgifter i forbindelse med renovering af (leje)lejlighed via vedligeholdelseskontoen. Olmo følger op på det.

8c) Ulovlig fremleje v/Sevin
Der er en igangværende sag om ulovlig fremleje. Sevin følger op på det.

8d) Status erhvervslejemål v/Olmo

-Baisikeli flytter ind i turesensgade 10, kld.tv. i morgen tirsdag den 1. april. 

-I forbindelse med afståelse af Thebutikken diskuteres rammerne for en ny lejekontrakt.

 

9) Bestyrelsens målsætninger/forventninger 2007/2008
- Bestyrelsen har bedt Plan1 om at lave et detaljeret overslag på udgifterne i forb. med renovering af gårdfacaderne. Overslaget skal bruges ved udarbejdning af etapeplan og budget.

- Tilbuddet for rådgivning fra Plan 1 vil blive suppleret med tilbud fra to andre tegnestuer med speciale i renovering.

- Da de nye samtaleanlæg i opgangene viser sig at blive meget bekostelige, besluttede bestyrelsen at forny samtaleanlæggene løbende. Udskiftningen er dog betinget af, at anlægget er fremtidssikret og at der således er mulighed for at bruge det samme system fremover. Olmo undersøger mulighederne herfor.

 

10) Altanprojekt v/Henning

Aritket Jens Harild fra Byens Tegnestue ApS har sendt beboerne i Schacksgade 9 en aftaleformular til underskrivelse. Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende: Nedlæggelse af bitrappe og etablering af altaner på gavl mv.  Aftalen omfatter både arkitekt- og ingeniørrådgivning. Til opgaven er knyttet Ingeniørfirmaet Stig Lindholm ApS som underrådgiver. Den forventede pris udgør håndværkerudgifter på kr 1.500.000 ex moms + arkitekthonorar på 12% af  de samlede håndværkerudgifter.  Arkitekten har betinget sig at opgangen i fællesskab stiller en bankgaranti på 250.000,- kr. Udgifterne skal deles mellem de 6 andelshavere i venstre siden af opgangen. Derudover er der kommet nye andelshavere i opgangen, men de synes også at have interesse for altanprojektet. Arkitekten har foreslået at arbejdet påbegyndes d. 1. august og forventes færdigt inden december 2008. Der er dog endnu ikke oprettet en fælles bankgaranti og kontrakten er endnu ikke underskrevet.

 

11) Systemnøgler
Astrid har overtaget opgaven fra Henning til at indsamle systemnøgler. Astrid følger op på det.

 

12) Beboerhenvendelser
-En beboer, der har fået lov til at lægge to lejligheder sammen, har bedt om lov til at fjerne brandmuren/brandkamen mellem de to lejligheder. Anmodningen er godkendt. Olmo skriver en mail og formulerer de nærmere betingelser herfor tilladelsen. 

-Der har været to henvendelser vedrørende tilladelse til at holde hund. Proceduren har hidtil været, at bestyrelsen giver tilladelse til at holde hund, så længe hunden ikke kommer i gården og ikke forstyrrer andre beboere. Hvis der er klager fra naboer og andre beboere om hunden kan tilladelsen tilbagekaldes. Med disse forebehold har bestyrelsen godkendt anmodningerne om at holde hund.

-Der har været en henvendelse vedrørende problemer med internetforbindelsen, hvor beboeren forslår andre muligheder med det fælles internet. IT udvalget følger op på det.

-En fremlejer har henvendt sig i forbindelse med opkrævning af for høj husleje. Sagen er på vej til at blive afsluttet.

-Der har været en klage fra en beboer, om at der bliver malet med lak i værkstedet. Henning og Lone følger op det.

- En andelshaver har henvendt sig med en anmodning om tilladelse til at udleje et værelse. Olmo følger op på det.

-En beboer har klaget over lugtegener fra stjernen. Bestyrelsen har informeret beboeren om, at der i forb. med en fortstående renovering af lokalerne vil blive taget hånd om problemet.

-En beboer har søgt om tilladelse til at lave tagvinduer i lejligheden. Beboeren har endvidere søgt om tilladelse til at bruge den eksisterende skorsten, idet beboeren gerne vil have en pejs. Bestyrelsen kan ikke godkende ansøgningen om brugen af den eksisterende skorsten, men beboeren er velkommen til selv at bygge en ny skorsten. Tilladelsen til at lave tagvinduer er godkendt, under nærmere bestemte betingelser.

- Bestyrelsen har modtaget en klage over, at toiletterne i hele opgangen ikke trækker ordenligt. Bestyrelsen prioriterer i den forb. at arbejdet med udskiftning af faldstammer fremskyndes.

 

13)Evt.

- Viceværtslejligheden er udlejet med tre måneders gensidig opsigelse. 

- Gårdlauget har generalforsamling snart. Budgettet for gårlauget er overskredet. Bestyrelsen vil have en forklaring på hvorfor budgettet er overskredet samt finde en løsning på, hvordan man kan sørge for, at budgettet ikke overskrides fremover. Turegaardens bestyrelse lægger ligeledes op til en eventuel justering af foreningernes betaling til gårdlauget i forhold til de reelle udgifter, med den betingelse, at der er en fornuftig forklaring på budgettets overskridelse.

- Det bemærkes at administraters admnistration af den interne venteliste har været mangelfuld. Det skal der rettes op, og administrator gøres opmærksom på det.  Teddy følger op.

 Last update:  09:49 11/04 2008