Administration
Mødereferater bestyrelsen

Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 11. februar kl 18.00 i kapstaden

 

Tilstede: Jens, Olmo, Teddy, Astrid, Peter, Lone

Afbud: Henning

 

1) Valg af referent

Sevin  

                                                     
2) Valg af ordstyrer

Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt efter at status fra vicevært blev tilføjet som punkt nr. 6 og status vaskeri blev rykket op til samme punkt (punkt 6).  

 

4) Godkendelse af referat af 17.10.2007

Godkendt

 

5) Dato for næste møde

3. marts 2008

 

6) Status fra vicevært v/Ole

Gård Laug: Folk er blevet bedre til at sortere deres affald, hvilket har givet foreningen mulighed for at afbestille to af gårdens containere til almindeligt affald og således spare udgifter til renovation.

Trappevask: Der er stadig klager over trappevask. Ole opfordrer igen beboerne til at henvende sig til ham straks efter at trapperne er vasket, hvis der er utilfredshed. Ole vil derefter kontakte rengøringsformaet, som vil komme og kigge på det.

Energi:  I forb. med EMO - lovpligtig Energimærkningsordning - skal fælles vand, el og varmeforbrug fremover aflæses hver md. I alt 18 målere.

Laurids er bestilt til at gennemgå udfyldningprocedure. Vores nuværende energimærke er gyldigt til og med 2009.

Ole har indhentet tre tilbud til varmemålere i forbindelse med udskiftning af batteri i 2008. Bestyrelsen vil se på tilbudende og beslutte hvilket tilbud foreningen skal tage imod.

Postkasser i opgangen: Inden den 1. januar 2010 skal der pr. lovkrav være opsat fælles postkasseanlæg i samtlige opgange. Ole indhenter tilbud.

Dørsamtaleanlæg: I opgang 14 er samtaleanlægget deffekt. Da foreningens samtaleanlæg er i general dårlig stand og der er store udgifter forbundet med den løbende vedligeholdelse vil bestyrelsen indhente tilbud på nyere og bedre anlæg.

Vaskeri: Tre søndage i træk har vaskeriet været ude af drift. Det har ikke noget med det nye system at gøre men er grundet tilfældige sammentræf. Der er en generel tilfredshed med det nye system. Der er dog problemer med sæbe dosseringen, så det vil blive reguleret. Der er stadig dialog med udbyderne af systemet.

 

6) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

6a) Status køb/salg v/Teddy
Der har været en enkel sammenlægning.

En lejlighed er ved at blive solgt via den interne liste.

Der er ingen aktuelle lejligheder til salg.

6b) Status fremleje v/Sevin
En fremlejer har henvendt sig til administrator med en mistanke om, at fremlejetageren tager overpris for forbrug (varme, el og vand). 

En ansøgning om tilladelse til fremleje er godkendt.

6c) Ulovlig fremleje v/Sevin
Opfølgning vedr. ulovlig fremleje: Administrationen har nu på vegne af bestyrelsen fremsendt stævning til Københavns Byret i sagen vedr. ulovlig fremleje.

6d) Status erhvervslejemål v/Olmo

Den midlertidige erhvervs fremlejer af Turesensgade 10 kld.tv er opsagt pr. 01.04.2008. I stedet kommer ny lejer, som vil udleje cykler og med et udviklingsperpektiv for øje sælge brugte cykler til Afrika hvor de kan blive renoveret og solgt. Cyklerne er kun til leje, så det vil ikke betyde konkurrence for cykelbutikken "Ravnen" i Nansensgade.

 
7) Bestyrelsens målsætninger/forventninger 2007/2008

Olmo ser stadig på tilskud til solceller. Det er umiddelbart ikke længere nemt at få tilskud.

Teddy undersøger mulighederne for rådgivning til beboere om hvordan de kan spare bedst mulig.

 

8) Hjemmesidearbejdsgruppe v/ Astrid, Teddy

Nyhedsmailen skal kunne komme ud lige efter bestyrelsesmødet. Tankerne bag nyhedsmailen var oprindeligt, at der skulle stå historier som blev diskuteret til mødet men som ikke nødvendigvis kom i referatet. Hvis bestyrelsen eller enkelte medlemer vil have noget specifikt med i nyhedsbrevet skal bestyrelsen/medlemmerne melde om det på mødet.

 

9) Altanprojekt v/Henning

Dette punkt er rykket til næste bestyrelsesmøde den 3. marts 2008.

 

10) Systemnøgler

Dette punkt er rykket til næste bestyrelsesmæde den 3. marts 2008

 

11) Beboerhenvendelser

Der har været klager over høj musik fra Café Stjernen. Ejeren har taget det til efterretning og musikken er nu blevet dæmpet.

 

12) Status vaskeri
Rykket op til punkt 6

 

13)Evt.

1) Viceværtens timeopgørelser viser, at den faktiske arbejdsbyrde er noget større end først antaget. Viceværten vil fremover blive udstyret med et betalingskort hvilket vil lette det administrative arbejde i forbindelse med udlæg.

2) Bestyrelsen undersøger mulighederne for professionel rådgivning i forbindelse med renoveringen gårdfacaderne. Der er indledningsvis taget kontakt til Plan1-Arkitekter der attesterede os i forb. med sidste års renoveringsprojekt.

3) Viceværtslejligheden skal lejes ud, og man må gerne henvende sig, hvis man kan kender nogen, der kan have interesse i leje af lejlighed. Lejeperioden er på min. 6 mdr. med mulighed for forlængelse.

4) Da indkøringsperioden er vel overstået vil viceværtsstillingen nu blive slået op jvf. beslutning på tidligere bestyrelsesmøde. Bestyrelsen opfordrer Ole til at søge stillingen.  

5) Afgiften til fællesbadet er sat til 100 kr. og brugerne skal selv gøre rent.

6) Bestyrelsen har indhentet et tilbud til rude-forsikring til erhvervsleje. Olmo vil spørge ehvervene om de er interesseret i at tegne forsikring gennem foreningen.

7) Bestyrelsen har principielt taget beslutning om ingen må have mere end et loftsrum, uanset tidligere forhold. Teddy følger op det. Listen over loftsrum er ved at være opdateret. 

 

 

 

 Last update:  20:19 28/02 2008