Administration
Mødereferater bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 10. december kl 18.00 i kapstaden

 

Tilstede: Teddy, Olmo, Henning, Astrid, Lone, Sevin, Ole (pkt.3-4)

Afbud: Peter, Jens,

 

1) Valg af referent

Sevin  

                                
2) Valg af ordstyrer
Olmo

 

3) Status vicevært v/Ole

Der har været klager over rengøringen i kapstaden. Det gøres ikke godt nok.

Der har været klager over  rengøringen på trapperne i opgangene. Ole råder folk til at henvende sig til ham med det samme, når man er utilfreds med rengøringen på trapperne. Ole vil så ringe til firmaet og de vil komme og gøre rent igen.

Ole informerede at aflæsningen af varmemålere til næste  år (2008) indebærer udskiftningen af batteri på varmemåleren, som lovmæssigt skal gøres hvert 10. år. Ole er i gang med at indhente tilbud til nye varmemålere.

 

4) Status vaskeri v/Ole, Teddy

Nogle nøgler til vaskeriet mangler stadig og der er noget information, der ikke er kommet ud korekt. Det bliver der rettet op på.

En bruger er blevet registreret som vicevært og ikke som alm. bruger, hvilket har betydet, at brugeren har vasket uden at betale selv. Der vil blive krævet penge med tilbagevirkende kraft.

 

5) Godkendelse af dagsorden
Godkendt

 

6) Godkendelse af referat af 17.10.2007

Godkendt

 

7) Dato for næste møde
?

 

8) Bestyrelsens målsætninger/forventninger 2007/2008

Bestyrelsen har en ambition om at Turegaarden skal være forgangsforening vedr. bæredygtighed inden for alle miljømæssige områder. Det foreslås, at foreningen skal undersøge muligheder med solfanger og evt. starte med én opgang som et forsøg. Olmo undersøger muligheder med solfanger med hendblik på tilskud og økonomi. Teddy forslog at foreningen skulle undersøge muligheder med vandbesparelse. Ole kunne oplyse at alle lejligheder er udstyret med vandbesparende toiletter. Der blev desuden diskutteret om muligheden for at installere individuelle vandmålere samt vandbesparende haner, som foreningen skulle betale for. Ole informerede, at VVS manden Lauritz havde oplyst, at de vandbesparende haner, der findes på markedet ikke er særlige gode. Ole oplyste endvidere at individuelle vanmålere indebærer store vedligeholdelsesomkostninger, da de individuelle vanmålere  har meget større risiko for at gå i  stykker. Lone taler med Lauritz vedr. muligheder for dels vandmåler samt vandbesparende haner.

Der er også konkrete visioner, som renovering af gårdfacaden og bagtrapper. Olmo foreslog, at vi indhenter et uforpligtende tilbud hos Plan1 arkitekter som rådegiver, da der er mange ting at forholde sig til. Plan1 arkitekter har tidligere rådgivet foreningen vedr. renovationsprojekter.

Teddy ønskede flere forslag fra bestyrelsen i forhold til gårdlaug, som han kan tage med til mødet for at foreningen kan præge gården. Henning forslog, at vi kan tænke på at lave kælderrum i gården, evt. under cykelskuere for at lave alternative pulterrum, hvis loftsrum skal indrages til lejligheder.

Der blev diskuteret om bakken i gården evt. kunne rykkes et andet sted i gården, da der netop dér er meget sol om sommeren.

En beboer har henvendt sig med forslag om, at der skal komme lamper over hovedindgangene. Vi har i øjeblikket store byggeprojekter i gang, men vi vil senere overveje behovet og efterfølgende undersøge omkostningerne for lys over indgangene.

Der har været en forespørgsel omkring mulighederne for lys i pulterrumene på loftet. På grund af de store byggeprojekter foran os, vil bestyrelsen igen her senere følge op på henvendelsen, ved at undersøge mulighederne.

 

9) Hjemmesidearbejdsgruppe v/Hening, Astrid, Teddy

herunder henvendelsen fra Carsten A. Pedersen fra Linkfactory.

Henning har brugt en del energi på at få hjemmesiden til at fungerer og indhentet tilbud på hvad det vil koste at forbedre hjemmesiden.  En helt ny hjemmeside fra bunden koster mellem 60-75.000 kr. Linkfactory har tilbudt en basispakke med en tom skabelon med en menuside, som man selv skal udfylde. Det vil sige, en skabelon uden nyhedsbrev og debatforum, som vil koste omkring 15.000 kr. ekstra for hvert modul.

De samme løsninger findes gratis på internettet, men her får man brug for konsulentbistand, som koster dyrt.  Bestyrelsen vil spørge andelshavere om der er nogen, der har forstand på redigering af hjemmesider og som vil hjælpe til, så foreningen ikke behøver at købe sig til  konsulentbistand.

 

Hening oplyste, at det første nyhedsbrev er sendt ud. Han vil desuden sørge for at skrive i nyhedsbrevet, om der er frivillige, der vil hjælpe med redigeringen af hjemmesiden.

Teddy gjorde opmærksom på, at når man sender nyhedsbreve ud, skal man sørge for, at folk ikke kan se hinandens e-mail adresser.

 

 

10) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

10a) Status køb/salg v/Teddy
Vi har en lejlighed som er ved at blive tilbudt via byttelisten.  Venter på at høre om naboen er interesseret i en sammenlægning.

Fire lejligheder er ved at blive solgt. Sælgerne selv har fundet købere.  Én lejlighed bliver solgt gennem den interne liste.

Ét lejlighedssalg blev annuleret i sidste øjeblik.

10b) Status fremleje v/Sevin

En ny fremleje.

10c) Ulovlig fremleje v/Sevin
Der er ingen nye sager. Sevin følger op på de gamle. En andelshaver, som i øjeblikket fremlejer sin lejlighed vil sælge sin lejlighed. Fremlejeren vil muligvis købe lejligheden. Afventer svar fra fremlejer.

10d) Status erhvervslejemål v/Olmo
Et erhvervslokale er fortsat ledig. Olmo har fået tilbagemeldinger om at lejen er for høj. Der blev forslået, at vi kontakter butiksbureau for at få rådgivning. Olmo arbejder videre med sagen.

 

11) Altanprojekt v/Henning

Der er kommet nye tegninger efter at de første tegninger ikke blev godkendt af bestyrelsen ved sidste bestyrelsesmøde. Der er bred enighed  fra beboere om, at man går videre med projektet.  Opgangen søger om tilladelse og godkendelse for de nye tegninger. Bestyrelsen er tilfreds med de nye tegninger og trappe og godkender hermed projektet med den bemærkning, at den endelige placering af bredden af altaner og nye altandøre fastlægges i samråd med bestyrelsen. Henning vil fortsætte med projektet ved at søge myndighederne om tilladelse.

Tegningerne er lagt på hjemmesiden og der er skrevet at altaner er på egen regning.

 

12) Systemnøgler
Hening følger op på det

 

13) Beboerhenvendelser

Der opkræves ikke depositum for lejere som tidligere har betalt depositum. Vi skal øremærke de 500 kr fra disse lejere så vi ikke opkræver depositum.

En andelshaver har i mange år haft kælder i Shakcksgade, som han bruger som pulterrum. Kim og Teddy følger op på loftsrumene og vil have bedre system, så der er bedre overblik.

 

14)Evt.

Der stilles forslag om at sammenlagte lejligheder skal sælges via den interne liste fremover. Der undersøges for de juridiske forhold samt for præmiserne for listerne.

Der er tre pulterrum, hvis brugere er ukendt. Rummene vil blive registreret og håndteret på lige vilkår med øvrige pulterrum.Last update:  15:14 29/12 2007