Administration
Mødereferater bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 17.10.2007 kl. 18.00 AB/Turegården

Tilstede: Olmo, Peter, Henning, Teddy, Sevin

Afbud: Astrid, Jens, Lone

 

1. Valg af referent

Teddy

 

2. Valg af ordstyrer

Olmo

 

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4. Godkendelse af referat af 4. september 2007

Godkendt

 

5. Dato for næste møde

Mandag d. 5. november kl. 18.00

 

6. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Olmo

 

Næstformand: Teddy

 

Kasserer: Lone

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Henning, Peter

 

Suppleanter: Sevin, Astrid, Jens

 

Olmo medbragte liste over arbejdsområder, som dannede grundlag for følgende ansvarsfordeling (den, man som beboer skal henvende sig til først, står med fed skrift):

 

Område                                                        Tilknyttede personer:

 

Venteliste:....................................................Administrator

 

Bytteliste:.....................................................Peter

 

Køb/salg af lejligheder:...............................Teddy,Peter 

                                                                                                                   

Fremleje:.....................................................Sevin

 

Ombygning/ændring af andelsbolig:............Byggeriudvalget

 

Vedligeholdelse af lejelejligheder:...............Byggeriudvalget

 

Kontaktperson vedr. erhvervslejemål:............Olmo

 

Kapstaden:....................................................Finn,Lone 

 

Pulterrum inkl. venteliste:..............................Kim , Teddy

 

Vaskeri:.........................................................Ole (vicevært), Teddy

 

Gårdlaug:......................................................Teddy, Lone, Ole

 

TIN, kabel-TV:................................................Ole, Henning

 

Alm. drift af hjemmeside:...............................Henning

 

Kontakt til vicevært:.......................................Jens

 

Referent & mødeindkaldelse (dagsorden):.....Sevin

 

Alm. beboerhenvendelser:............................Henning (spørgsmål, klager, forslag osv.)

 

Udvalg og arbejdsgrupper

 

Byggeriudvalg:................................................Olmo, Henning, Peter

 

Økonomiudvalg:..............................................Olmo, Henning

 

Beboerhåndbog:............................................Ole, Teddy, Henning

 

 

Der kan komme ændriger i fordelingen af ansvarsområder, da Lone, Jens og Astrid ikke var til stede under mødet. I så fald vil det blive annonceret.

 

7. Status køb/salg af andele, fremleje

a) Orientering fremlejer ved Peter/Olmo

En ansøgning om fremleje er blevet godkendt af bestyrelsen

b) Orientering køb/salg ved Peter

Der er solgt én lejlighed siden generalforsamlingen. Der er et salg af en lejlighed i gang.

c) Eksklusionssager/påbud ved Olmo/Peter

En beboer har tidliger udlejet ulovligt og bestyrelsen overvejer – på baggrund af en begrundet mistanke om, at beboeren stadig ikke bebor lejligheden selv – muligheden for at starte en eksklusionssag.

Der er mistanke om endnu et tilfælde af ulovligt fremleje. Bestyrelsen undersøger sagen nærmere.

 

8. Erhvervslejemål

a) afklaring vedrørende de to ledige erhvervslokaler i Turesensgade ved Olmo

Der er modtaget en del henvendelser og bestyrelsen har lavet en prioriteret rækkefølge, hvorefter de forskellige erhverv vil blive tilbudt at leje lokalerne.

b) afklaring vedrørende Galleri Nansen 24

Der er kontraktforhandlinger i gang med ny erhvervslejer

 

9. Vaskeri ved Teddy, Ole

De tre små vaskemaskiners centrale styrechips (PROM'er) bliver udskiftet i forbindelse med sæbeskift. Dette skulle muliggøre vasketider på max. 55 minutter. Desuden vil vasketemperaturerne blive væsentligt nedsat som følge af sæbens forbedrede renseevne.

Bestyrelsen har desuden besluttet at tage imod tilbuddet fra Profservice, der dermed skal levere et nyt bestillings- og betalingssystem til vaskeriet.

 

10. Systemnøgler ved Olmo

Efter at ansvarsomårder og arbejdsopgaver i tidens løb har skiftet hænder, er der behov for at rydde op i nøglelisten. Det er ikke længere alle, som har systemnøgle, der også har et rimeligt behov for at beholde dem. Som tommelfingerregel skal man kun have præcis de systemnøgler, som man har behov for. Henning indhenter nøgler fra beboere, Ole indhenter nøgler fra firmaer, der ikke længere har brug for nøglerne. Der skal muligvis udskiftes enkelte låse som følge af bortkomne systemnøgler.

 

11. Altanprojekt, ved Henning

En lokal arkitekt har tegnet et altanprojekt til opgangen Schacksgade 9 th. og der er enighed blandt alle beboerne i højre side af opgangen om at ansøge om at få lavet altaner efter arkitektens forslag. Projektet involverer inddragelse af bagtrappen og derfor også brandsikring af hovedtrappen. Projektet involverer PT delvis inddragelse af kælderlokalet Schacskgade 9 tv, som i øjeblikket benyttes af Gårdlauget. Indragelsen foreslås for at skabe en mulighed for direkte adgang til gården. Bestyrelsen synes at projektet er spændende, men stiller nogle ændringskrav før projektet kan godkendes. I samarbejde med bestyrelsen arbejdes der videre med projektet.

 

12. Beboerhenvendelser

To beboere henvendte sig angående værkstedet og håndværkenes brug af det. Det blev foreslået, at værkstedet fremover indrettes og administreres så andelshavere i højere grad kan få direkte glæde af det. Der blev spurgt til om det virkelig er en fordel at have faste håndværkere, hvilket bestyrelsen sagde ja til, men samtidig påpegede, at dette er noget som løbende vurderes. Der blev også foreslået en beboerweekend, hvor beboerne kunne istandsætte det, som der var kompetencer og lyst til blandt beboerene, således at foreningen kunne spare på udgifterne til håndværkere. Endelig blev det diskuteret hvorvidt hjemmesiden kunne bruges til at give et bedre overblik over renovationsarbejdet i foreningen. Bestyrelsen vil arbejde videre med disse udemærkede forslag.

 

13. Evt.

IngentingLast update:  20:01 06/11 2007