Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat 2, september 2007

År 2007, tirsdag den 11. september kl. 16:15 afholdtes møde i  A/B Turegården på administrators kontor.

 

Bestyrelsen var repræsenteret ved formand Jakob Olmo Ahlmann og næstformand Teddy S. Rasmussen.

 

Ejendomsadministrationen var repræsenteret ved advokat Frede Tellefsen.

 

Anledningen til mødet var gennemgang af udkast til foreningens årsrapport 2006/07, budget 2007/08 samt drøftelse af forhold relateret til den forestående generalforsamling samt øvrige forhold vedrørende foreningen.

 

Frede Tellefsen gennemgik det til bestyrelsen fremsendte udkast til årsrapport. Administrationen meddeler revisor ændringer hertil, herunder ændring af anden hensættelse til kr. 7.000.000,00. (Efterfølgende ændret til alternative hensættelser kr. 15.000.000,00 og kr. 20.000.000,00.)

 

Frede Tellefsen gennemgik det til bestyrelsen fremsendte budgetudkast 2007/08. På grundlag af salg af 108-11-2 (Sefkets lejlighed), forøges budgetteret vedligeholdelse med kr. 1.300.000,00 til kr. 2.600.000,00. Beløbet anvendes primært til renovering af ejendommens gårdfacade.

 

Bestyrelsen oplyste, at der ikke p.t. er indkommet forslag. Sidste frist for forslag fra medlemmerne er den 11. september 2007 kl. 24:00. Bestyrelsen oplyste, at det tidligere har været drøftet at foretage ændringer i vedtægterne, således at eksempelvis forsøg på salg med ulovlig overpris er eksklusionsgrund. Administrationen udarbejder efterfølgende forslag hertil - på bestyrelsens vegne.

 

Formand Jakob Olmo Ahlmann og næstformand Teddy S. Rasmussen er på valg. Begge genopstiller. Endvidere er suppleanterne Jens Fynboe og Thomas Kyed på valg. Bestyrelsen oplyste, at Thomas Kyed ikke genopstiller.

 

108-11-4 (Sefket) vurderes snarest med henblik på salg eventuelt pr. 1. eller 15. oktober 2007.

 

108-82-6 (Peter Vinding). Administrationen har ikke modtaget underskrevet fremlejekontrakt retur.

 

108-25-4 (Peter Salbæk Juul). Administrationen har rykket Peter salbæk for vurdering af lejligheden. Frede Tellefsen oplyste, at et salg nu ikke er muligt før generalforsamlingen. På den baggrund må det forventes, at Peter Salbæk Juul er berettiget til at opnå den andelsværdi, som godkendes på foreningens ordinære generalforsamling - uanset at der tidligere er indgået aftale om salg af andel til "gammel pris". Frede Tellefsen oplyste supplerende, at såfremt eksklusionen var blevet gennemført og Peter Salbæk Juul havde protesteret herimod, således at eksklusionen skulle prøves ved en eller to retsinstanser, ville en endelig afgørelse først foreligge om 1-2 år.

 

108-58-2 (Lütfe Karagøz/Soro Cavris). Ekslusion på grund af manglende beboelse og ikke godkendt udlejning af lejligheden er meddelt andelshaveren og dennes advokat. Det må forventes, at eksklusionen skal prøves ved retten, idet andelshaveren antageligt ikke frivilligt efterlever eksklusionen.

 

108-29-2 (Dødsboet Erik Madsen). Arving er anmodet om at bestille vurdering, således at salg kan ske pr. 15. oktober 2007. Lejligheden sammenlægges med nabolejligheden.

 

Det blev drøftet, hvorvidt bestyrelsen burde undlade at meddele dispensation til sammenlægninger, der medfører, at den sammenlagte lejligheds areal overstiger 150 kvm.

 

Den interne venteliste består p.t. af 19 kandidater. Administrator informerer kontaktpersonerne om, at administrationen varetages af ejendomsadministrationen. Samtidig meddeles kandidaternes stillere, hvorledes og hvornår indbetalinger fremover skal foretages. Der er ikke p.t. opkrævet ventelistegebyr for 2007. Bestyrelsen oplyste, at administrationsudgifterne - jf. tilbud fra administrator skal dækkes af kandidaterne/deres stillere, således at ventelisten ikke belaster andelsboligforeningen. Dette svarer p.t. til ca. kr. 350,00 pr. kandidat pr. år. Bestyrelsen oplyste supplerende, at den eksterne venteliste udgår og at byttelisten som administreres af bestyrelsen er gebyrfri.

 

Bestyrelsesmedlemmerne drøfter muligheden for, at foreningens venteliste og omtalte beboerliste kan være en del af foreningens hjemmeside. Frede Tellefsen oplyste, at visse beboere har hemmelig adresse.

 

Frede Tellefsen, referentLast update:  13:52 21/10 2007