Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat 1, september 2007

bestyrelsesmøde d. 04.09.07 A/B Turegaarden

Tilstede: olmo, teddy, peter, lone, jens

Afbud: thomas, henning

1. Valg af referent, olmo

2. Valg af ordstyrer, teddy

3. Godkendelse af dagsordenen, godkendt

4. Godkendelse af referat (07.08.07), godkendt

5. Dato for næste møde

møde hos administrator vedr. regnskab samt budget, torsdag d.06.09 kl.16.15

næste best.møde afholdes tirsdag d.2. okt. kl 18.00

6. Status køb/salg andele, fremlejer, ved olmo/peter

a) best. kan glæde sig over at der sælges endnu en lejlighed via den interne venteliste

b) best. imødekommer sammenlægning til lejl. på 155m2 såfremt der gives dispensation af kommunen.

c) da tidligere fremsendte påbud er ikke blevet imødekommet, besluttes det at ekskludere en andelshaver i forbindelse med tilbagevendende ulovlig fremleje.

7. Erhvervslejemål, ved olmo

a) der er indrykket annonce i nansensgade avis. vedr. de to ledige erhvervslokaler i turesensgade

b) det besluttes at fastholde kravet om publikumsorienteret funktion for det største lokale (det nuværende isaksen) mens best. forholder sig mere åben mht. brugen af det mindste lejemål (eriks gamle værksted).

c) efter opmåling af det lille lokale vil lejen for begge lejemål blive fastsat.

d) best. har med glæde modtaget en række henvendelser vedr. lejemålene. herunder flere fra nuværende andelshavere. de vil blive behandlet så snart ovenstående er faldet på plads.

8. Daglig drift, ved olmo

a) der er konstateret væggelus i en lejlighed i schacksgade. da væggelus er et meget ubehageligt skadedyr der nemt breder sig til flere lejligheder, er det en situation bestyrelsen tager meget alvorligt.

der er således taget kontakt til et skadedyrsbekæmperfirma der har sprøjtet samtlige lejligheder i den pågældende opgang over flere omgange.

det skal afslutningsvis bemærkes at væggelus ikke skyldes dårlig hygiejne eller mangelfuld rengøringsstandart. væggelus er et skadedyr der typisk bringes med hjem fra ferier ell.

b) forbindelse med tagrenoveringen blev der konstateret svamp i spær. skaden er nu udbedret.

c) forbindelse med istandsættelse af en lejlighed i schacksgade blev der konstateret råd i bjælkelag. skaden er ret omfattende og vil blive udbedret a.s.a.p. arbejdet er iværksat.

9. Nyt fra vicevært, ved jens

a) som det fremgår af hjemmesiden og opslag i opgangene, har ole arnfred tilbudt at tiltræde stillingen som vicevært. om ikke andet så for en overgangsperiode hvor der er en del mangler der skal rettes op på.

bestyrelsen takkede med glæde ja til tilbuddet hvorfor ole nu er fungerende vicevært.

b) for at kortlægge arbejdsopgaver afholdes der ugentlige møder med vores nye vicevært. møderne forløber som planlagt.

c) det konstateres at der må beregnes en del arbejde i forb. med udbedring af en række mislighold fra tidligere.

d) det pointeres at der skal skelnes skarpt mellem arbejdsopgaver for gårdlauget og a/b turegården.

e) for at sikre en fornuftig indkøringsperiode samt kortlægning af arbejdsopgaver, besluttes det at bede ole om at varetage stillingen frem til 1.jan hvorefter stillingen vil blive slået op.

10. Generalforsamling ved olmo

a) kommende generalforsamling vil blive afholdt i kapstaden ons d.19. sep. 2007. Indkaldelsen udsendes d.d.

b) som det fremgår i sidste ref. blev det på sidste møde besluttet at benytte den offentlige vurdering i år.

bestyrelsen har siden da kontaktet John Lindgreen fra Homeerhverv der i et brev vurderer at deres vurdering vil være ca. kr. 120-125.000.000 altså væsentligt lavere end den offentlige vurdering på 164.000.000.

c) i forbindelse med budgetlægning for næste år vurderes forskellige renoveringsprojekter og tiltag. herunder renovering af gårdfacade, bagtrapper, flere cykelskure mm.

11. Rengøring trapper, ved jens

- ved fortsat at ligge pres på rengøringsselskabet er det vores håb at rengøringsstandarden af trappeopgangene vil blive forbedret. ole arbejder videre med sagen. bemærk i øvrigt opslag herom.

12. Vaskeri, ved teddy

vi arbejder fortsat på at indføre nyt betalingssystem med online tidsbestilling.

14. Ventelister, ved peter

- den interne ventelisterne er nu endelig overtaget af frede. al henvendelse vedr. den interne liste skal således rettes til administrator.

- al henvendelse vedr. byttelisten skal fortsat rettes til peter.

- det besluttes at oploade byttelisten på hjemmesiden for at sikre størst mulig gennemsigtighed.

16. hjemmeside

teddy arbejder videre med at udforme en skabelon for en ny hjemmesidestruktur.

det vurderes at arbejdet med hjemmesiden vil være ret omfattende. mere herom på næste best.møde

17. Beboerhenvendelser

ingen

18. Evt.

- det er tidligere besluttet at uisolerede porte så vidt muligt skal isoleres for at undgå store kuldebroer. toilettet i porten nansensgade 26 skal i den forbindelse flyttes.

arbejdet fremskyndes og der fremlægges tidsplan for færdiggørelse.

- i forbindelse med skiftende ansvarsområder er der i tidens løb blevet uddelt en del nøgler til forenings forskellige lokaler og opgange.

bestyrelsen vil i den forbindelse bede viceværten om en nøgleopgørelse hvorefter gamle nøgler vil blive indsamlet og evt. byttet.

- det konstateres at rummet med foreningens nøgleskab bruges til flere formål. af sikkerheds/forsikringsmæssige grunde kan dette ikke accepteres og vil blive bragt til ophør.Last update:  13:54 21/10 2007