Administration
Mødereferater bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde 07.08.07 A/B Turegaarden

Tilstede: teddy, jens, olmo, lone, peter, henning

Afbud: thomas

1. Valg af referent

olmo

 

2. Valg af ordstyrer

olmo

 

3. Godkendelse af dagsordenen

godkendt

 

4. Godkendelse af referat (13.06.07)

godkendt

 

5. Dato for næste møde

tirsdag d. 04.09.07

 

6. Status køb/salg andele, fremlejer

a) En andelshaver sælger til intern venteliste, lejligheden er overdraget.

b) En andelshaver er afgået ved døden. Lejligheden vil blive tilbudt nabo, derefter intern venteliste. Aktion Peter

c) En andelshaver har forsøgt at sælge til overpris. Overdragelsen blev forhindret og andelen er efterfølgende blevet overdraget til korrekt pris. Sagen er afsluttet.

d) Der er mistanke om ulovlig fremleje, der fremsendes påbud om øjeblikkelig tilbageflytning.

e) Sag vedr. forsøg på ulovligt salg. Bestyrelsen fastholder krav om fraflytning. Sagen er endnu ikke afsluttet. Aktion Olmo

f) Tidligere sag vedr. ulovlig fremleje. Foreningen fik medhold i sagen og andelshaver er nu ekskluderet. Sagen er afsluttet.

 

7. Erhvervslejemål

a) "Isaksen" opsiger lejemål med ophør pr. 01.09.07

-der annonceres efter butikserhverv. på ruden, på hjemmesiden, og i Nansensgade avis. Aktion Lone, Henning

b) Opfølgning på sag vedr. rokering af erhverv. Intet nyt. Aktion Olmo

 

8. Daglig drift, ved olmo

a) Til orientering. Facaderenovering er forløbet planmæssigt.

b) Tagarbejde forventes afsluttet indenfor 2 uger.

c) Der er konstateret svamp i konstruktion ved Nansensgade nr.30. Skaden er meldt forsikringsselskabet og vil blive udbedret. Aktion Olmo

d) Der er mistanke om at enkelte vinduer ikke er blevet kant-malet. Beboere der ikke har fået malet deres vinduer på kanten opfordres til hurtigst muligt at skrive til olmo@olmo.dk. Der opsættes sedler herom i opgange. Aktion Teddy.

 

9. Vicevært

Grundet vedvarende mislighold af arbejdsopgaver og talrige klager blev det besluttet at afbryde samarbejdet med vores vicevært Jørn.

Vi leder nu efter en afløser.

 

10. Generalforsamling

Bestyrelsen arbejder på at kunne afholde generalforsamlingen i sidste halvdel af september.

Vi skal have fastsat et vurderingsprincip for dette års regnskab. Bestyrelsen har i den forbindelse bedt valuar Stig Nordbøge fra EDC om en skønsmæssig vurdering.

Han skønner ikke at kunne komme op på siden af den meget høje offentlige vurdering på 164.000.000,- offentliggjort foråret 2007.

Da det tilsyneladende er en generel tendens blandt de anerkendte valuarer, besluttede bestyrelsen at benytte sig af den offentlige vurdering. Mere herom senere.

 

11. Rengøring trapper

Det er konstateret at rengøringen af opgangene har været yderst mangelfuld. Rengøringsfirmaet har taget kritikken til efterretning, og det har givet resultater.

Det besluttes at give rengøringsfirmaet en chance til.

 

12. Vaskeri

Vi venter fortsat på at producenter vender tilbage med nye tilbud på nyt bookingssystem til vaskeriet.

Så snart der ligger et fornuftigt sammenligningsgrundlag er bestyrelsen indstillet på at handle. Aktion Teddy

 

13. Tiltag vedr. penge under bordet

På baggrund af de sidste sager vedr. forsøg på ulovlige fremlejer og overpriser ved salg af andele diskuteres forskellige tiltag på området.

Først og fremmest skal andelshavere og lejere være orienteret om, at overtrædelse af foreningens vedtægter fører til omgående eksklusion.

Bestyrelsen håber på en vis præventiv effekt af de omtalte sager.

 

14. Loftrum

Som tidligere besluttet skal der fremover betales 500 i gebyr for lån af loftrum. Pengene skal kunne betale en evt.. rydning ved fraflytning af ikke tømt loftrum.

Beløbet vil blive opkrævet via Frede. Aktion Henning

15. Ventelister, Overlevering samt fremtidig administration.

Peter har opdateret den interne venteliste, der nu vil blive overdraget til Frede Tellefsen. Aktion Peter

 

16. Altanmøde d.15.08.07

Opgang nr.9 i schacksgade har iværksat et altanprojekt. Mere herom på beboermødet d.15.08.07

 

17. Beboerhenvendelser

Ingen

 

18. evt..

a) Det besluttes at udgifter til telefon i forb. med særligt bestyrelsesarbejde godskrives af foreningen. Rammebeløb på kr 500 årligt.

b) Proceduren ved salg af foreningens lejemål blev diskuteret. Vi handler som hidtil efter andelsforeninges bedste, hvilket betyder at vi op til en vurdering venter med at sælge indtil den nye vurdering er kommet. Sagerne vurderes fra gang til gang.

 

 

 Last update:  12:28 14/08 2007