Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat juni 2007

Referat bestyrelsesmøde 13.06.07 A/B Turegaarden

Tilstede: Olmo, Teddy, Lone, Henning, Peter

Afbud fra Jens og Thomas

 

1. Valg af referent

Olmo

 

2. Valg af ordstyrer

Teddy

 

3. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt

 

4. Godkendelse af referat (02.05.07)

Referat godkendes med følgende rettelse:

Vedr. ref. 02.05.07 pkt. 7. Byggesager

Foreningen har aldrig haft lejeindtægter fra Værkstedet Schacksgade 7 kld. der siden etableringen altid har været foreningens.

Erik har altid betalt fuld husleje for værkstedet i Turesensgade 10, kld. th. Med baggrund i Vaskeriets etablering med indragelse af en del af lejemålet, blev der foretaget ny opmåling og lejen efterfølgende justeret. Dette skete dog lang tid senere og ikke med tilbagevirkende kraft.

 

 

4. Status køb/salg andele, fremlejer, ved Peter/Olmo

a) I forbindelse med forsøg på ulovlig salg af andel, er der rejst krav om eksklusion af andelshaver. Sagen fortsætter under administration af advokat Frede Tellefsen.

b) En andelshaver har ytret ønske om at sælge til listen. Lejligheden er ifl. vedtægterne blevet tilbudt byttelisten hvor der har meldt sig interesserede købere.

c) Der er opstået grundet mistanke om, at en andelshaver fremlejer ulovligt, sagen undersøges nærmere.

d) En andelshaver søger om forlængelse af fremleje. Sagens omstændighedder undersøges nærmere.

 

6. Erhvervslejemål, ved olmo

a) Det nye erhverv "Isaksen" på Turesensgade stiller en række spørgsmål til lejekontrakten. Spørgsmålene drøftes med henblik på kontrahering.

b) Café Combo's ansøger om tilladelse til salg af is, hvilket ligger uden for deres lejekontrakt. Issalg indgår ikke i andre af foreningens erhvervslejemål. Med henvisning til tilladelse fra fødevare/sundhedsmyndighed imødekommes ansøgningen.

c) For at mindske støjgenerne fra Kapstaden, arbejdes der på en omrokering af en af foreningens erhvervslejemål. Det undersøges om der kan findes en løsning hvor alle indvoldverede vil blive bedre stillet.

d) Ansøgning vedr. fremtidig leje af værkstedet i Turesensgade behandles.

 

7. Daglig drift, ved olmo

a) Til orientering. Facaderenoveringen skrider planmæssigt frem. For bedst udnyttelse af stilladserne er der foruden facaderenoveringen mod gaden, repereret på brandkarme, udskiftet nedløb/tagrender og tætnet kvistvinduer.

b) Den fremtidige drift, vedligehold og brug af værkstedet diskuteres. Der er herunder ytret ønske om et aflåseligt rum til opbevaring af værktøj mm. 

c) Der er sket et dødsfald i Nansensgade 32. I forbindelse med rydning af lejlighedener der opstået kraftige lugtgener, specielt til gene for beboerne i opgangen. Der forhandles indgående med boet om en hurtig og tilfredsstillende afslutning af sagen.

 

11. Loftrum

a) Ophobning af gods blokerer flugtvej ved loftrum. Det besluttes at foreningen bekoster rydning.

b) Der indføres et depositum på kr.500 for adgang til loftrum. Beløbet vil blive tilbageholdt såfremt loftrummet ikke er ryddet ved fraflytning. Mere herom senere. Henning arbejder videre med sagen.

 

12. Ventelister

Med udgangspunkt i Fredes tilbud vedr. håndtering af ventelister, fastlæggess fremtidig administration af ventelister således.

 

a) Den eksterne venteliste. Opkrævninger til denne liste vil fremover bortfalde. Listen er lukket for nye opskrivelser. Optegnede vil få tilsendt et brev om, at de fortsat står på listen men at de ikke skal regne med at få tilbudt en lejlighed, da der reelt ikke er nogen bevægelse på listen.

 

b) Den interne liste. Listen er åben for nye optegnelser. Der sælges få, men dog nogle lejligheder via denne liste. Som vedtaget på best.møde og bifaldt på generalfors. administreres listen fremover af administrator. (herunder opkrævning af gebyrer, opdatering af liste ved fraflytning og administrering af listen ved salg) - alle udgifter til administration dækkes så vidt muligt af de optegnede.

 

c) Byttelisten. Listen administreres fortsat af bestyrelsen (ved peter som ansvarlig for køb/salg). Det vil således fortsat være gratis at stå på denne liste. Processen vedr. eventuelt salg via listen fremlægges og godkendes på best.møde. Andelshavere kan til hver tid få udleveret en kopi af den aktuelle liste ved henvendelse til bestyrelsen.

 

18. Vaskeri

a) Andelshavere opfordres til at fjerne låse efter vask. Ukorente låse vil blive klippet i nærmeste fremtid.

 

b) Teddy har modtaget tilbud på web-baseret booking-system. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor tilbuddet, men afventer andet tilbud samt mere detaljeret produktinformation.

 

c) Vaskeriet får ny sæbe, et koldtvandsprodukt udviklet til lave grader. 

Når sæben tages i brug, skal kulørt vaskes på 30 grader og hvidt på 40 grader. 60 grader skal kun benyttes i særlige tilfælde.

 

 

Foruden af problemer med at kulørt tøj bleges mindskes, vil det kortere tidsforbrug pr. vask gøre det nemmere, at vaske 2 vaske indenfor perioden  - på samme maskine. Der er tillige økonomiske og miljømæssige fordele ved det mindre strømforbrug. For at undgå uønsket blegning, er det vigtigt at instruks om temperaturvalg følges nøje. Udførlig instruks vil fremgå på plancher i Vaskeriet, når sæbe tages i brug.

 

17. Beboerhenvendelser

Der er kommet meget positiv respons på fremsendt infomail. Kommunikationsudvalget vil forsøge at indsamle flere mail-adr. ved uddeling af flyer. Info-mailen skal ikke fungere som et alternativ til hjemmesiden men snarere som et suplement.

 

19. Evt.

Intet under eventuelt.

 

20. Dato for næste møde  

Næste bestyrelsesmøde afholdes d.7.aug kl 18.00 i Kapstaden.

 

 Last update:  12:26 14/08 2007