Administration
Mødereferater bestyrelsen

Dagsorden bestyrelsesmøde 02.05.07 A/B Turegaarden

 

1.             Referent, ordstyrer

Referent: Thomas Kyed

Ordstyrer: Olmo

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

 

3. Godkendelse af referat (02.04.07)

Seneste ordinære mødereferat er godkendt, referatet fra ekstraordinært møde inkluderes i dette referat

 

4. Status køb/salg andele, fremlejer

·    Sag vedr. forsøg på ulovligt salg af andel, ved Olmo

Diskussion af sagen. Efter procedure underretter administrator pågældende andelshaver

·    Opdatering vedr. sag om ulovlig fremleje og eksklusion, ved Olmo

Diskussion af sagen. Efter procedure underretter administrator pågældende andelshaver

·    Opdatering vedr. ny sag om ulovlig fremleje, ved Olmo

Diskussion af sagen. Efter procedure underretter administrator pågældende andelshaver

·    Køb/Salg af lejligheder siden sidst, ved Peter: Et salg af lejlighed samt et forestående salg af halv andel til samlever.

Forestående salg af lejlighed…

 

5. Lejemål

·    Sag vedr. vedligeholdelse/rengøring af lejemål ved Olmo

Forslag om afhøvling og lakering af gulve via vedligeholdelseskonto. Olmo går videre med sagen

 

6. Erhvervslejemål

·    Det ny kælderlokale, ved Olmo

Henvendelse om kælderlokaler. Olmo forhører Frede angående størrelse af leje.

·    Forespørgsel fra erhvervslejemål, ved Olmo

Et erhvervslejemål ønsker at drive café sammen med sit lejemål. Bestyrelsen umiddelbart positiv. Lejer bedes fremlægge plan.

 

7. Status byggesager

·    Den fremtidige byggeledelse, værkstedet, ved Olmo

Olmo er i gang med at følge op på byggesager, som afdøde Erik Madsen har været involveret i. Evt. problematisk med for mange opgaver på Olmos skuldre. Olmo vurderer, når der er et overblik over mængden af arbejdsopgaver. Lone vil gerne hjælpe og aflaste. Erik Madsen har betalt halv husleje i værkstedet. Hvordan skal det være fremover? Jens foreslår, at 1-3 faste person får ansvaret for tilsyn med værkstedet. Foreløbig skal det ryddes op, og så følger vi op på næste møde.

·    Støjgener fra ventilator i Schacksgade 9, 5. sal th. ved Olmo

Beboerhenvendelse fra seneste møde. Kuglelejer skal smøres eller skiftes ud. Har kun en vis levetid. Turegården har serviceordning, hvor kuglelejer skiftes ud eller smøres.

·    Facaderenovering ved Olmo

Er i gang og kører planmæssigt. Forslag om at få tjekket den generelle stand af vinduer og især gummilisterne. Vist nok et individuelt problem.

 

8. Vicevært

·    Nyt fra vicevært, konkretisering arbejdsopgaver, ved Jens

Diskussion af opgavekonkretiseringen, og om arbejdslisten er hensigtsmæssig. Jens følger op.

 

9. Gårdlaug

·    Nyt fra gårdlaug, rotter i gården, rydning af kompost mm. ved Jens

Stadig rotter i gården. Rottefængeren er sat på sagen.

Lone er fremover kontakt til gårdlavet

 

10. Byggeprojektgruppe, ved Henning

·    Altanprojekt, mødedato (16.maj), opdatering, ved Henning

Beboerhenvendelse om ønske om altan. Henning hænger indbydelse op om mødet 16. maj. Diskussion af principperne ved et sådant møde.

·    Workshop-møde, ved Teddy

Sættes på stand-by indtil videre.

 

11. Loftrum

·    Status loftrum-venteliste, status rydning af loftrum, kommentarer på løsningsmuligheder fra Kim, ved Henning

Fremover når en person flytter kontakter Peter Kim, så ventelister kan ajourføres.

Henning følger op på tidligere diskuteret sag om evt. depositum.

 

12. Ventelister

·    Status, tilbud fra Frede, ved Olmo

Frede har givet et tilbud. Diskussion af tilbuddet. Frede overtager.

·    Møde med morten, ved Olmo

Lone taler med Morten, og fremover varetager Frede ventelisterne

 

13. Værdisættelse/lejeomkostninger/afskrivning vedr. lejligheder med og uden bad.

Opsummering af mødet d.18.04.07, ved ref. Thomas. På det ekstraordinære møde blev forskellige modeller til fremtidig fordeling af værdistigninger drøftet. Drøftelserne fortsatte på dette møde.

Vurdering af løsningsmodeller.

Bestyrelsen enedes om det ene af Hennings løsningsforslag og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 4 juni, hvor forslaget sættes til afstemning.

 

14. Køb af loftrum

Opdatering, ved Olmo/Peter

Peter ytrede sin utilfredshed med at skulle betale fuld pris for de uudviklede kvadratmeter i loftsrummet.

Den øvrige bestyrelse gav en mundtlig begrundelse for prissættelsen.

Salget er sat i gang.

 

15. Status kommunikationsudvalg

Status er quo

 

16. Hjemmeside

Løbene opdatering, nyt fra debatforum, ved Henning

Hjemmesidedesign, webhotel, efterspurgte funktioner, vasketidsbestilling, økonomi, overgangsperiode, ved Teddy. Teddy mødes med Ole og vaskemaskineleverandører torsdag 3/5 om elektronisk vasketidsbestilling.

Finn og ikke Pia bestyrer Kapstaden nu. Skal opdateres på hjemmesiden.

 

17. Beboerhenvendelser

 

18. Klagesager

Status, ved Henning

Ingen nye sager.

 

19. Evt.

Trapperydning ved Lone, to femtesale med mange ting stående, ellers næsten smertefrit forløb.

Mange ukurante låse på vasketavlen. Lone klipper ukurante låse og beder beboere henvende sig for at få kurante låse.

Teddy vil gerne vide hvor længe man må holde på lejligheder inden videresalg i forbindelse med ny vurdering, og Olmo hører Frede om de juridiske regler.

 

20. Dato for næste møde  

Onsdag d. 13/6 kl. 18

 

21. Dato for ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 4/6 kl. 19 (Sidenhen ændre til kl. 18.00)

Evt. ny indkaldelse, såfremt der ikke er tilstrækkeligt fremmøde tirsdag d. 19/6 kl. 19.

 

 

 Last update:  20:22 10/06 2007