Administration
Mødereferater bestyrelsen

Referat bestyrelsesmøde 02.04.2007

 

Deltagere: Olmo, Teddy, Henning og Thomas

 

1.      Referent, ordstyrer

Referent: Thomas

Ordstyrer: Teddy

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden ikke udsendt

 

3. Godkendelse af referat (07.03.07)

Referat godkendt

 

4. Orientering om hjemmeside v. Teddy

Den nuværende hjemmeside skal på et tidspunkt opdateres, og det kunne i den sammenhæng være interessant med et nyt design og en ny type hjemmeside. Kommunikationsudvalget laver oplæg om, hvad vi har nu, og hvad vi godt kunne tænke os, at hjemmesiden kan. Teddy vil gerne arbejde på et hjemmesidedesign. Det vil nok kræve, at den nuværende skal lukkes en kort periode, imens den nye hjemmeside bliver opbygget.

 

5. Status køb/salg andele, fremlejer, ved Henning og Olmo
Opdatering vedr. sag om forsøg på ulovligt salg af andel.
Salg af en lejlighed siden sidst. Køber udpeget af sælger.
Orientering om fremlejesag.

 

5. Status klagesager, ved Henning

Orientering om klage over støj fra ventilatorer/udsugning. Olmo følger op på det. Hvor stort er støjforbruget? Kan man spare noget ved evt. udskiftning.

Klage om mangel på rydning af loftsrum. Kim kigger på det. Teddy foreslår, at der indføres et depositum for loftsrum for at komme nogle af problemerne med loftsrummene til livs. Bestyrelsen forhører sig hos Kim om eventuelle løsningsmuligheder.

 

6. Sag om lugtgener, ved Olmo

Sagen er afsluttet og pågældende lejlighed er rengjort.

 

7. Status kommunikationsudvalg

Mødedato: Henning og Teddy mødes efter næste møde i bestyrelsen.

 

8. Status byggesager, ved Olmo

Rum bag vaskeriet. Kan godt bruges til erhverv, men man må ikke have ansatte, da der ikke er toilet i rummet. Diskussion om, hvorvidt lokalet skal lejes ud eller benyttes som aktivitetsrum. Bestyrelsen diskuterer hvilke typer erhverv, man kan udleje til. Andelshavere der har forslag til dette eller forslag til anden form for anvendelse af det istandsatte rum, opfordres til at rette henvendelse til bestyrelsen. Henning udfatter en tekst til hjemmesiden.

 

9. Status vicevært, ved Olmo

Der arbejdes fortsat med konkretisering af viceværtens arbejdsopgaver.

 

10. Gårdlaug ved Olmo

Der har igen været rotter. Der arbejdes på sagen.

 

11. Status byggeprojektgruppe, ved Henning

Forslag fra Henning om at fastsætte et møde for interesserede angående byggeprojekter (eksempelvis altanetablering). Henning tager initiativ til at finde en mødedato (forslag om 16. maj). Måske behov for særskilte møder vedr. altaner og vedr. andre byggeprojekter (visioner for nye byggeprojekter i foreningen). Teddy vil gerne forsøge at stable et workshop-møde på benene ved lejlighed.

 

12. Ventelister

I forbindelse med at administrator Frede Tellefsen overtager administrationen af ventelisterne, arbejdes der på en løsning, hvor folk på ventelisten kan orientere sig om deres position på listen via hjemmesiden ved brug af personlig tilsendt kode.

 

13. Værdisættelse/lejeomkostninger/afskrivning vedr. lejligheder med og uden bad.

Henning opdaterer og mener der er grundlag for en ekstraordinær generalforsamling, så der er en løsning på problemerne ved skævvridning af andelsværdifastsættelse af lejligheder med/uden bad inden næste værdifastsættelse af ejendommen.

Henning har udarbejdet konkret forslag. Bestyrelsen tager stilling til forslaget på næste møde og om der på baggrund af forslaget skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden ultimo juni 2007, hvor der er ny værdifastsættelse.

 

14. Procedure, værdisættelse/boligafgift - nye boligarealer.

Klage vedr. prissættelse af loftsrum. Bestyrelsen fastholder de principper, der blev vedtaget ved sidste møde, med fuld kvadratmeterpris (aktuelt 6m2) og de aftalte afskrivningsprincipper.

 

15. Beboerhenvendelser

Ventilator i Schacksgade 9, 5. sal th. (Poul Lange Jensen) ryster og larmer meget. Olmo taler med Erik Madsen om det og følger op på det.

 

16. Evt.

Teddy vil have klarere aftaler vedr. deadlines for referater og dagsordener.

Enighed om at referater skal være færdiggjort til offentliggørelse senest en uge efter bestyrelsesmøde, og dagsorden skal ud en uge før bestyrelsesmødet.

 

17. Dato for næste møde  

Der afholdes ekstraordinært møde i bestyrelsen om punkt 13. Mødet afholdes enten d. 11/4, 16/4 eller 18/4 kl. 18

Tidspunkt for næste ordinære bestyrelsesmøde aftales på ovenfor omtalte møde og meldes ud i referatet.

 Last update:  11:58 29/04 2007