Administration
Mødereferater bestyrelsen

 

Bestyrelsesmøde A/B Turegården       D.07.03.07

 

Dagsordenen

Deltagere: Olmo, Peter, Jens, Lone, Henning, Teddy og Thomas

 

  1. Referent, ordstyrer

Referent: Thomas

Ordstyrer: Olmo

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt

 

3. Godkendelse af referat (21.02.07)

Referat godkendt (i foreløbig version)

 

4. Status køb/Salg andele, fremlejer, ved Peter

Status fremlejesag, fremleje forlænges til 1. maj, hvorefter der bliver solgt til liste

En andelshaver ønsker at sælge til bekendt

En andelshaver ønsker at komme på bytteliste

En person har henvendt sig for at komme på venteliste

 

5. Status klagesager, ved Henning

Ingen klagesager

 

6. Sag om lugtgener, ved Olmo

Opfølgning på sag

 

7. Status kommunikationsudvalg

Hjemmeside, Definere mål, Kommunikationsudvalget bedes give et udkast.

Henning og Teddy redegjorde for nogle af ideerne med hjemmesiden: Det behøver ikke komme til at koste noget ekstra at udvikle hjemmesiden, men der efterspørger frie rammer. Hjemmeside, må gerne indbyde til større grad af interaktion mellem beboerne.

Det skal gerne blive lettere at komme i kontakt med bestyrelsen, og hjemmesiden må gerne medvirke til at flere føler større lyst til at engagere sig.

Teddy informerer om muligt design. Kan klares med nuværende webhotel.

Opdatering af info på opslagstavler blev kort diskuteret

 

8. Status byggesager, ved Olmo

Udskyder (?)reparation til der er mere ro på andre sager

Diskussion om, hvad rummet bag vaskeriet skal benyttes til?

Jens: Forslag om et tørrerum

Henning: Butik?

Lone: Kreativt rum med billard, dart, bordtennis

Olmo: Principielt; skal det lejes ud eller benyttes som et beboerrum.

Jens: Beboerne bør have mulighed for at give forslag på hjemmesiden, eller via opslagstavlerne?

Olmo: Både forslag om anvendelse i erhvervssammenhæng og forslag om anvendelse som beboerlokale.

Kommunikationsgruppen går videre med dette og hænger opslag op, hvor beboerne bedes komme med forslag til anvendelse.

 

9. Status vicevært, ved Jens

Bestyrelsen konkretiserer, hvilke arbejdsopgaver viceværttjansen omfatter.

Ved fremtidigt viceværtbesøg udarbejdes der en arbejdsseddel, som underskrives af beboeren

Bestyrelsen henstiller til, at beboerne ikke henvender sig unødigt til viceværten

10. Gårdlaug ved jens

En kraftig opfordring til, at brugere af gårdarealerne rydder op efter sig. På det seneste har der været meget affald og rod.

Ellers ikke noget nyt, og så alligevel: Juletræet er nu helt væk.

 

11. Status byggeprojektgruppe, ved Olmo

Altaner, to henvendelser – ikke flere siden sidst, men der er heller ikke indkaldt til møde endnu. Henning og Lone deltager i arbejdsgruppe med Olmo, og der opfordres på hjemmesiden til at deltage i arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen undersøger muligheder og begrænsninger og opstiller retningslinier. Henning indkalder til møde. Altangruppen fremlægger synspunkter for bestyrelsen.

 

12. Status Kapstaden ved Lone

Overdragelse af opgaver til Mads og Finn, Finn primær kontaktperson og Mads som afløser i ferier. Henvendelse sker til Finn ved leje af Kapstaden.

 

13. Gebyr for bad ved Olmo

Skal koste det antal haneandele, som en bruser koster. For at få udleveret nøgle binder man sig til at betale disse haneandele.

Der ligger et arbejde i at få beboerne til at opdatere, hvor mange haneandele, de har. Bestyrelsen undersøger, hvad der skal tælles med som haneandele og beder beboerne om at oplyse antallet af haneandele. Kommunikationsgruppen deler forespørgselsseddel ud.

 

14. Status rydning af Bag- og fortrapper ved Lone

Cirkadato for ophængning af infoseddel: 15. marts

Trapperydning inden for den næste måneds tid.

Det henstilles til, at beboerne rydder for- og bagtrapper for deres ting.

 

15. Procedure, værdisættelse/lejeomkostninger/afskrivning - bad.

Forslag til værdiudligning ved Henning

Diskussion af principperne ved en værdiudligning.

(Nu: 47 kr. pr. m2 + 250 kr. for ”byfornyelsesbad”, forskel i andelsværdi. Nyt forslag: 50 kr. pr. m2 uanset bad. Fortsat forskel i andelsværdi.

Henning: Problem med evt. hurtig huslejestigning. Men den eksisterende ordning er ikke rimelig.

Olmo: Bestyrelsen må komme med et forslag til næste generalforsamling, som der dér kan stemmes om.

Jens: Værdi og husleje bør gå på m2.

Teddy: Man kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Olmo: Lad os vente og så prøve at få det gennemført næste gang der er ordinær generalforsamling.

Henning: Grundlag for ekstraordinær, alene ud fra værdistigningerne.

Jens: Det skal eksemplificeres ved en eventuel ekstraordinær generalforsamling, så beboerne kan forstå, hvad sagen drejer sig om.

Lone: Uretfærdighed i her-og-nu huslejestigningerne.)

Henning udarbejder forslag til næste generalforsamling og tager det inden da op på bestyrelsesmøde.

 

16. Procedure, værdisættelse/boligafgift - nye boligarealer.

Principperne for værdisættelse ved Olmo, Olmo finder ud af hvad der er af  gængse afskrivningsprincipper

 

17. Status lejesag

Opdatering ved Olmo

 

18. Beboerhenvendelser

Ingen

 

19. Evt.

Jens: Procedure ved mistede eller knækkede nøgler?

500 kr. ved ny nøgle, 150 kr. ved knækket nøgle

 

20. Dato for næste møde (ikke ons. kl 18.00)

Mandag d. 2. april kl. 17.30

 Last update:  11:44 24/03 2007