Administration
Mødereferater bestyrelsen

 

Bestyrelsesmøde A/B Turegården       D.21.02.07

 

Mødedeltagere: Olmo, Teddy, Lone, Henning, Peter og Jens

 

Dagsordenen

1. Referent

Jens, Teddy

2. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3. Godkendelse af referat fra forrige møde (10.01.07)

Godkendt

 

4. Status køb/Salg andele, fremlejer, ved Peter

Solgt to lejligheder, solgt til bekendte af sælger.

Andelshaver ønsker at sælge til listen. Andelshaveren bor i udlandet og har søgt om at fremleje sin lejlighed indtil salg. Andelshaveren har allerede fremlejet sin lejlighed i 2 år. Bestyrelsen godkender fremlejen såfremt salgsarbejdet til listen er igangsat. Bestyrelsen fastsætter en frist for salg i samråd med FT.

   

 

5A. Status klagesager, ved Henning

Der har været to klager, som går på vedligeholdelsesmangler. Fx manglende pæreskift, vinduer i trappeopgange (10 hasper og to kroge opgang i schacksgade 9, revnede vinduer i lejlighed 108) Bagdør mangler lås defekt lås på døren samt gårdlaugsrum. Utætheder ved bagtrapper schacksgade 9. Køkkenvindue i 116.

Olmo tager kontakt til relevante håndværkere.   

Klage over juletræet, klagen henvises til Gårdlauget.

Klager over vicevært - det er svært at få fat i vicevært.

 

5B. Lugtgener

Der er positiv fremgang i sagen vedrørende lugtgener i nansensgade 24. Olmo informerede om detaljerne og sagens videre forløb.

 

6. Status kommunikationsudvalg, herunder Hjemmeside, referat

Muligheden for etablering af et webbaseret vasketidstilmeldingssystem undersøges.

Arbejdsgruppen søger at finde et webhotel, som kan imødekomme vores behov. Der opstilles forskellige forslag til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 

 

6B. Referater fra best. møder

Der stiles fremover mod at udarbejde to referarter. Et til eksternt fortællende brug og et til internt beslutnings brug.

 

7. Status ventelister, ved Olmo

Ventelisterne er overdraget til administrator, som herefter håndterer listerne.

 

8. Status byggesager ved Olmo

Byggeprojekterne fortsætter som planlagt. Porterne renoveres i øjeblikket. Facadearbejde påbegyndes maj i Nansensgade samt tag i 32. I næste uge påbegyndes arbejdet med at udskifte faldstammerne. Kælderrummet i Turesensgade 10 er stort set færdigt. Vi overvejer forskellige muligheder for anvendelse af kælderrummet i Turesensgade 10 og diskuterer det til næste møde, hvor det kan besigtiges i færdig stand.

 

9. Status viceært, ved Jens

Der udarbejdes en konkret arbejdsplan for viceværtjobbet der udsendes til bestyrelsen så snart den er færdig, senest før næste bestyrelsesmøde

 

10. Gårdlaug

11. Status byggeprojektgruppe, ved Olmo

Der er fremlagt idéer om at bygge tagterrasse, pavillon i gården, altaner, fornyelse af legepladsen. Disse idéer udvikles i mindre udvalg og tages op til bestyrelsesmøder. Der lægges vægt på involvere de øvrige beboere i projekterne.

 

12. Status Kapstaden ved Lone

Administration af Kapstaden overtages af Mads og Finn - Schacksgade 11. 

 

14. Status erhvervslejemål (galleri 24, Combos), ved Olmo

Der er kommet to klager fra galleri 24 grundet vandskade. Combos har fået ny ejer.

 

15. Procedure, værdisættelse/lejeomkostninger/afskrivning - bad.

Henning regner på det og drøfter det med Frede. På den baggrund laves nogle forslag for værdiudligning, som bestyrelsen kan tage stilling til.

 

16. Procedure, værdisættelse/boligafgift - nye boligarealer.

Olmo og Teddy tager kontakt til Frede for at få afklaring om principperne for værdisættelse af loftsrum, der inddrages i lejligheder. Herefter tager bestyrelsen stilling til prisberegningen på loftsrummet som Peter gerne vil købe.

 

17. Beboerhenvendelser

Kun almindelige praktiske spørgsmål og henvendelser omtalt under klager.

 

18. Evt.

Opdatering af info på opslagstavler mht. ændring i fordelingen af arbejdsområderne står Teddy for.

Peter skal have systemnøgle i forb. med  køb/salg -opgaven

Teddy skal have nøgle til opgangene, således at kommunikationsudvalget kan sætte sedler op.

Alle bestyrelsens medlemmer skal have nøgle til Kapstaden.

Låsen til bad er udskiftet og nøglen kan hentes hos Olmo. Fremover vil gebyret for brug af bad blive trukket over huslejen

Bag- og fortrapper skal ryddes helt. Lone sørger for at håndhæve Brandtilsynets bestemmelser og sørger for at flugtvejene er ryddet.

 

19. Dato for næste møde (ons. kl 18.00) samt evt. opstartsmøde hos Frede

Næste best. møde vil finde sted i Kapstaden Onsdag d.7 marts kl 18.00. Beboerhendvendelser er velkomne fra kl. 19.00. Olmo undersøger muligheden for at afholde opstartsmøde hos Frede samme dag kl 17.00.Last update:  11:38 24/03 2007