Administration
Mødereferater bestyrelsen

Bestyrelsesmøde i andelsforeningen Turegården 10/1-07 kl. 19

 

Bestyrelsesmødet blev afholdt uden nogen fast dagsorden.

 

Deltagere: Jens (suppleant), Teddy, Peter, Henning, Olmo, Lone, Thomas (suppleant)

 

• Intro ved Olmo

 

Bestyrelsen skal konstitueres og de forskellige arbejdsopgaver skal diskuteres og fordeles.

 

Tidligere var det formanden der tog meget af slæbet alene, fra sidste år blev arbejdsopgaverne fordelt mere ligeligt ud over hele bestyrelsen.

 

Både behov for at arbejde som team, og til at specifikke roller deles ud, så folk ikke er i tvivl om rollefordelingen.

 

Problematisk når sager strander hos en person og ikke kommer videre. Her må det være formandens rolle at være tovholder på arbejdsopgaverne.

 

Informationsniveauet må gerne gøres bedre, og kommunikationen må gerne flyde lettere. Et punkt vi vender tilbage til.

 

 

• Diskussion om og fordeling af arbejdsopgaver

o Formandsposten, hvis primære funktion er at koordinere, samle trådene på møderne, stå for dagsorden, være det primære ansigt udadtil, primær kontakt til administrator, og også tidligere har haft den primære kontakt med viceværten og den primære kontakt til gårdlavet (Olmo valgt som ny bestyrelsesformand)

o Næstformand (Teddy)

o Referent, referatet sendes til bestyrelse og lægges ud til foreningen efter godkendelse (Thomas)

o Ansvarlig ved køb/salg af lejligheder, aftaler møde med køber og afholder møde (ansvarlig + et ekstra bestyrelsesmedlem er med ved mødet). Arrangerer overdragelsesmøde med køber og sælger, hvorefter underskreven kontrakt sendes ind til administrator. Fremleje hører også under denne post (Peter).

o Gaderepræsentanter, som også kan lette noget af arbejdsbyrden for formanden. (Lone: Turesensgade og Schacksgade, Teddy: Nansensgade)

o Ansvar for klagesager (Henning)

o Hjemmesideansvarlig/opslagstavler/information/kommunikation/TIN (Henning, Teddy, Thomas – (laver et udkast om ressourcebehov, udseende osv. inden næste bestyrelsesmøde))

o Loftsrum (Henning er tovholder ift. bestyrelsen og hører om Kim vil fortsætte med opgaven)

o (Ventelister – kan det gøres mere gennemsigtigt? – hører under administrator.)

o Opdatering af håndbog (Hjemmesidegruppen er tovholdere og hører om Ole vil fortsætte med opgaven)

o Diverse arbejdsgrupper (Kan komme på tale senere)

o Byggeprojektrepræsentant. Madsen gør de igangværende opgaver færdig, og nye sager er så den nye ansvarshavers opgaver. Madsen sørger for en ”mentorordning” (Olmo)

o Kontakt til vicevært/gårdlav (Jens)

o Desuden bør en bygningsgruppe etableres snart, hvor eventuelle byggeprojekter kan diskuteres (så som retningslinier og muligheder for etablering af altaner, tagterrasse osv.) – Hvis disse grupper involverer folk, der ikke er fra bestyrelsen, så er det vigtigt at påpege, at ansvaret ligger hos bestyrelsen.

o Kapstaden (har ikke tidligere ligget i bestyrelsens regi, hvilket det gerne må fortsætte med ikke at gøre, men indtil da er det bestyrelsens ansvar.) (Lone er tovholder og kontakter Mads, der på generalforsamlingen indikerede, at han gerne ville varetage opgaven)

o Bestyrelseskasserer (Lone)

 

Diskussion om gaderepræsentanter, om hvorvidt det er en god ide, om de rigtige signaler sendes, om det skal gribes an på en anden måde.

 

Diskussion om hjemmesiden. Kommunikation skal opprioriteres, og det ene udelukker ikke det andet. Der kan godt både være gaderepræsentanter og en velfungerende hjemmeside. Forarbejdet er sådan set gjort, nu skal der bare følges op på det.

 

Økonomiansvarlig/kasserer. Skal der være en person der har dette som ansvarsområde, eller er det en fællesopgave for bestyrelsen.

 

Erik Madsen, Jens Bødker og Lisbeth Olsen fra tidligere bestyrelse deltog herefter i mødet.

 

Tidligere formand (Jens Bødker) fortæller om tidligere praksis for bestyrelsesarbejde.

 

Orientering om nuværende byggeopgaver (Erik Madsen):

• Turesensgade 10, hvor et nyt rum snart står færdigt (kælderrum?)

• Nyt tag på Nansensgade 32 – sættes i gang i april

• Nansengade males, der laves vinduer og facaden renoveres – sættes i gang i maj og skal være færdigt inden årets udgang

• Indvendig portmaling

• Faldstammer i hele ejendommen – nogle steder er det lavet, men ellers skal resten laves, da de er galt proportioneret.

 

(Nansensgade 26 har bøvl med vandtemperaturen. (Madsen mener det er blandingsbatteriets filtre, der skal renses – eventuelt en blikkenslageropgave for en hel opgang – Bestyrelsen siger ok. Madsen ringer til blikkenslageren.))

 

 

Jens Bødker (tidligere formand) ridser op, hvad der er sket siden generalforsamlingen:

 

• Regninger der skal skrives under overdrages til Olmo.

 

• Nøgle overdrages til Olmo, der skal lige tjekkes op på, hvem fra den gamle bestyrelse der ligger inde med nøgler.

 

• Tjansen i forhold til erhvervslejemål er en god ide at have hos formanden. Erhvervslejemål er også ”business” og er en forhandling.

 

• Hængeparti vedr. fremleje og salg af lejlighed i Schacksgade.

 

• Anbefaling af at bruge administrator, eventuelt indkalde ham til møde for at få et indtryk af ham og give ham et indtryk af den nye bestyrelse.

 

Henning sørger for at få opdateret på hjemmeside og opgange med den nye rollefordeling.

 

Opdatering ved Olmo om ting der er sket siden generalforsamlingen:

 

• Fire har henvendt sig siden generalforsamlingen vedr. salg. Et salg er gennemført

 

• Nansensgade 32, 5 th. har fugtskade. Er der forsikring eller dækker andelsforeningen, hvis det skyldes taget? Madsen kontaktes af Olmo.

 

• Opdatering vedrørende klagesag, der kører. Olmo deltager i møde herom fredag 12/1.

 

• Galleri 24 i Nansensgade 24 har haft problemer med dryppende vand i udstillingsvindue og har hørt om muligheden for permanent nedsættelse af husleje. Der vil blive etableret en varig løsning på problemet så det ikke vil gentage sig. Bestyrelsen kan derfor ikke imødekomme forespørgselen om en permanent nedsættelse af husleje.

 

• Henvendelse vedrørende ventelister. Der har været et kommunikationsproblem. Svar gives til vedkommende der har henvendt sig og der udarbejdes en præcision af hvordan reglerne er for ventelisten, for at der ikke skal herske tvivl om, hvordan det fungerer.

 

• Info om sag om sammenlægning af lejligheder, hvor byggemyndigheder ikke er blevet ansøgt, men nu kører det efter forskrifterne.

 

• Info om lille forventet rentestigning på lån

 

 

Mødedatoer

 

• Det kommende møde er onsdag 7/2 2007 kl. 18

• Fast mødedag er første onsdag hver måned kl. 18

• Beboerhenvendelser kan ske ved bestyrelsesmøder kl. 20. (præcis!)

 

 

Loftssag fra generalforsamlingen tages på næste møde.

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Olmo Ahlmann (Formand): olmo@olmo.dk, 60123679, Nansensgade 26, 1.th. 1366 Kbh. K

 

Teddy Sidelmann Rasmussen (næstformand): teddy@junta.dk, 30252088, Nansensgade 36, st. th. 1366 Kbh. K

 

Peter Lund Nielsen: mr.peternielsen@gmail.com, 41585532, Nansensgade 26, 5. 1366 Kbh. K

 

Henning Lykke Andersen: hla@dadlnet.dk, 33112062, Schacksgade 9, 5.tv. 1365 Kbh. K

 

Lone Næs: 33919280, Schacksgade 11, 4.th. 1365 Kbh. K

 

Jens Fynboe (suppleant): jens@fynboe.dk, 61776756, Nansensgade 26, st. tv. 1366 Kbh. K

 

Thomas Kyed (suppleant): t.kyed@kskyed.dk, 60677002, Nansensgade 38, 3.tv. 1366 Kbh. K

 

 Last update:  11:39 24/03 2007