Administration
Mødereferater bestyrelsen

 

AB Turegården

 

 

Bestyrelsesmøde

den 9. september 2006

 

Deltagere: Lisbeth, Lone, Erik Madsen, Remy, Leo, Olmo, Jens Fynboe og Jens Bødker. 

 

Dagsorden:

 

1.                   Godkendelse af referat (august 06 og juni 06)

2.                   Godkendelse af dagsordenen

3.                   Nyt fra administrator/formand/udvalg/gaderepræsentanter

4.                   Beboerhenvendelser  

5.                   Erhvervslejemål

6.                   Beboermøde den 31.08.06 (valuarvurdering)

7.                   Årsregnskab – afslutning og generalforsamling

8.                   Evt.

 

 

Referat:

 

Ad. 1.            OK

Ad. 2.            OK

Ad. 3.            Intet til referatet                                

Ad. 4.            Vedrørende henvendelse om lov til at købe og inddrage et loftrumtil beboelse – på hjørnet af Turesensgade/Nansensgade. Midlertidigt afslag gives til ansøgeren - da bestyrelsen finder sig forpligtet til at vægte og tilgodese dem, der i dag anvender rummet som loftrum.(loftrummet bruges af flere andelshavere/lejere og foreningen har flere på venteliste til loftrum). 

 

Vedrørende ventelister til internt bytte/overtalelse af lejelejligheder. Bestyrelsen er blevet kontaktet af en andelshaver som ønsker en nærmere redegørelse for sin aktuelle placering på den interne bytteliste. Medlemmer af bestyrelsen vil snarest kontakte den pågældende andelshaver for at redegøre for placeringen på listen.

 Der er problemer med hjemmesiden – bestyrelsen vil på næste møde vurdere   hvordan hjemmesidens anvendelse og brug kan effektiviseres.

 

Ad. 5.            Bestyrelsen har behandlet en henvendelse fra en forening til Erik Madsen – vedrørende leje af kælderen i Turesensgade 10 tv. Bestyrelsen vil gerne vurdere alternativer og den rette fremtidige anvendelse af lokalet. Henvendelsen afvises således pt.

 

Ad. 6.            Beboermøde den 31.09 – mødet indkaldt af Morten Fisker vedrørende den forestående (årets) valuarvurdering af AB Turegården.

Mødet drøftede forskellige muligheder med udgangspunkt i det af Morten Fisker udarbejdede og - før mødet - omdelte materiale og den af Morten Fisker inviterede valuar.

                     

Mødet var primært et beboer- og dialogmøde, som havde til formål at præsentere et muligt alternativ til foreningens nuværende valuar og skabe dialog om muligheder og principperne for vurdering af andelsboligforeningen.

Bestyrelsen vil efter bedste evne inddrage mødets tilkendegivelse og drøftelser i forhold til valg af valuar og principperne for årets valuarvurdering - og det i den forbindelse forestående arbejde.

 

Bestyrelsen vil således snarest - i samråd med andelsboligforenings administrator - vurdere hvordan de forskellige tilkendegivelser, og de i den forbindelse relevante hensyn kan kombineres på en sådan måde, så bestyrelsen kan fremlægge et regnskab, som tilgodese flertallet og som vil kunne accepteres af så mange som muligt i andelsboligforeningen.     

 

 

Ad. 7. Punktet blev alene behandlet mht. de aktuelle opgaver i bestyrelsen           vedrørende regnskabets færdiggørelse. 

 

 

 

 

 

 

 Last update:  12:46 20/01 2007