Administration
Mødereferater bestyrelsen

A/B TUREGÅRDEN

Bestyrelsesmøde mandag 7. august 2006

 

Deltagere: Leo, Lone, Erik, Jens, Olmo og Jens B.

(Afbud fra: Lisbeth og Remy)

 

Dagsordenen:

 

1.      Godkendelse af referat (juni 06)

2.      Godkendelse af dagsordenen

3.      Nyt fra administrator/formand/udvalg/gaderepræsentanter

4.      Beboerhenvendelser   

5.      Erhvervslejemål  

6.      Evt.

 

 

Referat:

 

Punkt 1: udsættes (referatet fra juni og august godkendes samtidig pr. email.)

 

Punkt 2: OK

 

Punkt 3: Bestyrelsen har drøftet en ansøgning om en eventuel inddragelse af et nuværende loftrum til beboelse i Turesensgade/Nansensgade. Loftrummet bruges i dag af flere beboere - og der er i andelsboligforeningen flere beboere på venteliste til et loftrum.  Bestyrelsen vil derfor gerne drøfte sagens mere principielle karakter med foreningens administrator Frede Tellefsen inden beslutningen tages.

 

En henvendelse fra en beboer vedrørende den nuværende ordning mht. trappevask er blevet drøftet. Det er beboerens vurdering at trappevasken i opgangen i dag er mangelfuld. Bestyrelsen er opmærksom på problemet og overvejer forskellige muligheder for at få renere opgange og hovedtrapper.  Der nedsættes et lille udvalg der arbejder videre med ”fremtidens trappevask”, således at bestyrelsen på næste møde har et bedre grundlag at tage beslutningen ud fra.

 

En beboer (Morten Fisker) har overfor bestyrelsen kort informeret om og kort redegjort for sine overvejelser og bevæggrunde for at indkalde alle interesserede til et beboermøde i andelsboligforeningen her i august. Fokus og mødets formål vil være at fremlægge et alternativ til den nuværende prisfastsættelse/valuar vurdering af andelsboligforeningen. Morten Fisker mener med henvisningen til kontaktede fagfolk, boligmarkedet og de aktuelle priser at andelsforeningen vurderes for lavt og han vil derfor indkalde og selv omdele en forklarende invitation til mødet.

 

Punkt 4:

 

En lejer har ansøgt om – over vedligeholdelseskontoen – at få repareret dels et ødelagt dørtrin og dels en del af gulvet i lejligheden. Ansøgningen er godkendt og Erik Madsen vil på vegne af bestyrelsen snarest tage kontakt til lejeren for at få vurderet omfanget og det vidre arbejde med reparationerne.   

 

Punkt 5:

KanaVIn, Kælderlokalet i Turesensgade 10 er sagt op. Lokalet er dog ikke blevet ryddet af KanaVin og vi har en endnu ikke afsluttet uoverensstemmelse vedrørende den sidste månedsleje. En afdeling af Københavns cykelbudde vil meget gerne overtage og leje kælderlokalet i Turesensgade 10.

 

Punkt 6:

Hullet i asfalten i gården ud for Kapstaden vil bestryelsen gerne have fyldt ud. Bestyrelsen vil derfor sende sagen videre til gårdlauget for at få deres holdning og vurdering af mulighederne.

 

En mundlig henvendelse mht. de foreliggende muligheder for at isolere ydermurerne omkring portene bla. Jernporten i Nansensgade vil blive benhandlet når en skriftlig ansøgning foreligger.     

 

A/B Turegården

August 2006

  

 Last update:  12:46 20/01 2007