Administration
Mødereferater bestyrelsen

 

AB Turegården

Bestyrelsesmødet,  den 3. april 2006

 

Erik, Remy, Lone, Olmo og Jens (afbud fra Lisbeth, Jens F. og Leo)

 

Dagsordenen:

 

1.      Godkendelse af referat (marts 06)

2.      Godkendelse af dagsordenen

3.      Nyt fra administrator/formand/udvalg/gaderepræsentanter

4.      Beboerhenvendelser

5.      Renovering og vedligeholdelse – facaderenoveringsprojektet   

6.      Erhvervslejemål og gårdlaug

7.      Evt.

______________________________________________________________________

 

Referat

 

Ad.:

 

1.      Referatet fra marts 06 godkendt

 

2.      Dagsordenen godkendt

 

3.      Nyt fra administrator/formand/udvalg/gaderepræsentanter

Dansk bredbånd - som er købt ind til at levere ydelser til vores netværk - har mundtligt meddelt os, at de desværre formentlig bliver lidt forsinkede med etableringen. Bestyrelsen har dog ikke modtaget denne besked skriftligt – så vi afventer pt. om vi modtager en sådan skriftlig henvendelse. 

 

Lone har på bestyrelsens vegne indhentet tilbud på en ekstra vaskemaskine til vaskeriet. Bestyrelsen har løbende drøftet vaskeriet og eventuelle forbedringer til gavn for andelsboligforeningen og brugerne af vaskeriet. I den forbindelse har bestyrelsen besluttet at købe en ekstra og lidt større maskine til 9,5 kg. Bestyrelsen håber og forventer, at vi med denne nye investering i vaskerimaskinparken (nu i alt 4 vaskemaskiner) gør det muligt for flere at bruge vaskeriet bedre.  

 

Bestyrelsen har på grundlag af flere uoverensstemmelser besluttet at undersøge om der findes bedre alternativer til den nuværende vurderingsmand, som i dag benyttes når andelslejligheder skal vurderes i forbindelse med et forestående salg.   

 

4.      Beboerhenvendelser

Der er en andelshaver der ønsker at fremleje sin andelslejlighed for en kortere periode. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at understrege at en eventuel fremleje skal godkendes af bestyrelsen (Bestyrelsens godkendelse gives typisk når grundene er rimelige dvs. fremlejen ønskes pga. f.eks. udlandsophold, arbejde i udlandet, studieophold mv.) og at selve kontrakten mellem parterne skal gå igennem administration og at en fremleje som sådan ikke kan overskride den aktuelle og nuværende husleje.

 

5.      Renovering og vedligeholdelse – facaderenoveringsprojektet

Kommunen er desværre i gang med et større renoveringsprojekt med at grave nye vandledninger ned i hele området – Nansensgade står nu for tur. Dette medfører, at vi må ændre på den oprindelige rækkefølge og fortsætte derfor med facaderne i Turesensgade i stedet for.  Vi forventer at kunne starte med den forestående facaderenoveringsfase i uge 18. og håber at kommunens ”vandledningsprojekt” bliver færdigt til tiden, så vi efterfølgende kan gå i gang i Nansensgade i starten af august.

 

Der er derudover godkendt og igangsat en række mindre vedligeholdelses-projekter – hvor det har været nødvendigt (det dreje sig primært om problemer med rådne gulve, ødelagte faldstammer mv.)  

 

6.      Erhvervslejemål og gårdlaug

Ingen beslutninger.

 

7.      Evt.

Der er desværre blevet stjålet tøj fra vaskekælderen og bestyrelsen vil i denne forbindelse gerne understrege at vaskekortet er personligt (det må ikke lånes ud/overdrages til personer som ikke bor eller driver erhverv i andelsboligforeningen).

 

Vaskekortet må således kun bruges af andelsboligens beboere og lejere. 

 

 

 Last update:  12:46 20/01 2007