Administration
Mødereferater bestyrelsen
Bestyrelsesmøde mandag 9. januar 2006

I Kapstaden 20.00-22.00

 

Deltagere (bestyrelsen):

 

Remy, Olmo, Leo, Lisbeth og Jens B. (afbud fra Erik og Lone)

 

____________________________________________________

 

Dagsorden:

 

1. Godkende referat

 

2. Godkende dagsorden

 

3. Nyt fra adm. /fmd. /udvalg/gaderepræsentanter

 

4. Beboerhenvendelser

 

5. Erhvervslejemål (Kana Vin og Thrane)

 

6. Eventuelt

____________________________________________________

 

 

Referat

 

Ad 1: Referatet af 5. december 2005 blev godkendt

 

Ad 2: Dagsordenen blev godkendt

 

Ad 3: Bestyrelsen har indgået den tidligere omtalte aftale med DANSK BREDBÅND (DB). En aftale, der vil gøre det muligt for den enkelte andelshaver at indgå individuelle aftale med DB om at benytte deres services indenfor internet/telefoni mv. Aftalen er underskrevet og DB forpligter sig til at sikre at deres services fungerer fra og med april 2006. Remy Fale er bestyrelsens kontaktperson og den som andelshavere bør kontakte hvis der ønskes oplysninger/information mv. om aftalens betydning og muligheder for andelsboligforeningen.

 

Det blev besluttet, at der snarest udarbejdes en samlet oversigt – der løbende opdateres med hensyn til salg/bytte af andelslejlighederne. Olmo udarbejder og opdaterer oversigten.

 

Ad 4: mht. beboerhenvendelse drøftede bestyrelsen principperne for behandling af henvendelser, herunder nødvendigheden af at henvendelse til bestyrelsen fra andelshavere/lejere enten skal være skriftlige eller at henvendelserne skal være personlige - og i det sidste tilfælde må henvendelsen meget gerne ske før det månedlige bestyrelsesmøde (dvs. typisk mellem kl. 19.30-20.00 den første mandag i måneden i Kapstaden)

 

Ad 5: Jens B informerede kort om erhvervslejemålene, herunder at THRANE desværre har valgt at stoppe sin slagterforretning. Lejemålet videreføres ikke som slagter men overtages at en delikatesse forretning som i denne forbindelse ønskes held og lykke med forretningen.

Der er desværre endnu ikke fundet en løsning mht. KANA Vin, men bestyrelsen vil meget gerne have en for begge parter rimelig løsning på plads. Det er derfor bestyrelsens håb, at dette kan ske inden næste bestyrelsesmøde i starten af februar.

 

Ad 6: Bestyrelsesmødet var kalenderårets første og bestyrelsens benytte lejligheden til at kikke lidt længere frem.

Bestyrelsen besluttede i den forbindelse at det næste møde skulle have lidt mere fokus på fremtiden og de mere langsigtede planer for TUREGÅRDEN på dagsordenen.

 

På det næste møde vi bestyrelsen også afsætte tid af til at drøfte fremtidens anvendelse og vedligeholdelse af KAPSTADEN. Derudover vil bestyrelsen på næste møde drøfte hvordan, hvornår og hvor tit HÅNDBOGEN skal opdateres og revideres.

 

_____________________________________

 

 

Referent: Jens Bødker

 Last update:  12:46 20/01 2007